De werken uit het geloof tonen.

Galaten 5:13-17

 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkaar door de liefde.
 • Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste (in de HEERE) liefhebben, gelijk uzelf (liefgehad wilt worden).
 • Maar indien gij elkaar bijt en opeet, ziet toe, dat gij door elkaar niet verteerd wordt.
 • En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de lusten van het vlees niet.
 • Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet, wat gij graag wilt (in het vlees).

Romeinen 12:10,16

 • Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer die de ander voor laat gaan, boven uzelf.-
 • Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u onder de nederige. Zijt niet (eigen)wijs bij uzelf.

Spreuken 3:5

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw eigen inzicht.

Want:

1 Korinthe 3:18-20

 • Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt wijs te zijn in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs moogt worden.
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven in de Schrift: HIJ vat de wijzen in hun doortraptheid; en wederom: De HEERE kent de overleggingen van zulke wijzen, dat zij ijdel zijn.

Romeinen 13:12-14

 • De nacht is voorbijgegaan, en de dag komt eraan. Laat ons, als is die dag zijnde, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in ontucht, niet in tweedracht en nijdigheid om het Woord; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

De werken van het geloof, brengt voort de vruchten van de Geest.

Romeinen 8:14

Want zovelen die zich laten leiden door de Geest van God, die zijn de kinderen van God.

 

 

 

Leven voor God, door ZIJN Zoon.

Filippenzen 3:14-21

 • Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van Gods roeping, die van boven is in Christus Jezus.
 • Zovelen dan als wij volmaakt zijn (in Gods Geest), laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren.
 • Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.
 • Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt.
 • Want velen wandelen anders; van wie ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van Christus kruis zijnde; welke einde is het verderf, voor wie de buik is hun God, en welke heerlijkheid is in hun schande, wie aardse dingen bedenken.
 • Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk (geestelijk) lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

1 Korinthe 7:22,23/ Galaten 5:13

 • Want wie in de HEERE geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene van de Heere; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus.
 • Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen./
 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkaar door de (innerlijke) liefde.

Spreuken 8:34,35/ Johannes 3:5-8/1 Korinthe 6:19,20

 • Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE./
 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins ingaan.
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij lieden moet opnieuw geboren worden.
 • De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt, en waar hij heengaat; alzo is een ieder, die uit de Geest geboren is – (1 Korinthe 14:2)./
 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

 

De tegenstander.

Wie een deel van de wereld wilt zijn, is een vriend van de wereld. En wie een vriend van de wereld wilt zijn maakt zich een vijand en tegenstander van God.

Een van de heilige Engelen (Ezech.28:13-15), heeft zich gemaakt tot een vijand van God, door zich als een satan te zijn. Satan betekent: tegenstander.-[ duivel= lasteraar]

In Markus 8:33 zegt Jezus tot Zijn discipel het volgende:

 • Jezus, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij satan, want gij bezint niet de dingen, die van God zijn, maar die van mensen zijn.

Het is duidelijk, dat Jezus Petrus niet zag als satan de afvallige engel, maar als tegenstander.

Zo is een ieder, die op menselijke wijze, het Evangelie aan het volgen zijn, een tegenstander of antichrist.

1 Petrus 2:7,8/ 2 Timothéüs 4:3/ 1 Korinthe 2:14

 • U dan, die gelooft, is God dierbaar; maar de ongehoorzame wordt gezegd: De Steen, die de bouwlieden (vleselijke christenen) verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd van de hoek, en een steen van aanstoot, en een rots van ergernis; degenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn./
 • Want er zal een tijd zijn (alreeds hier), wanneer zij de gezonde Leer niet kunnen verdragen; maar geprikkeld zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars opzoeken, naar hun eigen verlangen;-/
 • De natuurlijke (vleselijke christen) mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk begrepen kan worden.

Zo, even voor de duidelijkheid!

Niemand kan iets veranderen, omtrent het Evangelie van God, die Jezus Christus aan Zijn volgelingen doorgegeven heeft. Alles is door Heilige Geest gezet.

Als Jezus Christus Dezelfde is, zo is ook het Woord van God Dezelfde. Wie daar anders over denkt, is een SATAN!

 

 

De tweede Adam.

Genesis 2:7

 • En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Het verdere verslag uit Genesis, die Moshe door Gods Autoriteit opgeschreven had, verteld ons de zondeval, die Eva ( duidelijk zichtbaar in de 21e eeuw, hoe eigenwijs een vrouw kan zijn) begonnen was, en daarna haar man Adam verleidde de onvolmaaktheid en de dood in te treden (1 Tim.2:4).

Nadat Adam met zijn vrouw Eva de onvolmaaktheid ingingen, moest er een oplossing komen, om de gehele mensheid, van deze onvolmaaktheid te ontdoen.

Romeinen 5:8-15

 • God bevestigt ZIJN liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is (Jes.53), wanneer wij nog zondaars waren.
 • Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van Gods toorn.
 • Want indien wij, vijanden waren, nu met God verzoend zijn door de dood van ZIJN Zoon, veel meer zullen wij, verzoend worden, behouden zijnde door Zijn leven.
 • En niet alleen uit dit, maar wij roemen (in ons hart) ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
 • Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood (Ezech.18:20a); alzo de dood tot alle mensen doorgegeven is, in welke allen gezondigd hebben (1 Joh.3:4).
 • Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet aangerekend, wanneer er geen wet is [daarom was er geen sprake van incest].
 • De dood heeft geheerst van Adam tot Moshe toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid die Adam overtreden had, welke een voorbeeld is Degene, Die komen zou.
 • Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

1 Korinthe 15:49-53

 • En gelijkerwijs wij het beeld van het aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van het Hemelse dragen.
 • Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
 • Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; in een punt van tijd, in een oogwenk, met de laatste trompet; want de trompet zal luiden, en de doden (in Christus) zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden (1 Thess.4:16,17).
 • Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

 

 

Waarom wordt de liefde verkoelt?

In Matthéüs 24 vers 9-12 wordt het volgende verteld:

 • Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking,
 • en zullen u doden,
 • en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
 • En dan zullen er velen geërgerd worden,
 • en zullen elkaar overleveren,
 • en elkaar haten.
 • [ En velen valse profeten zullen opstaan, en velen verleiden.]
 • En omdat de ongerechtigheid ( wetteloosheid) vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van (die) velen verkillen.

Dit komt door de natuurlijke christen, de Geest van God niet hebbende, zij worden geërgerd vanwege de Waarheid.

De Heilige Geest is belangrijker dan vele kerken zeggen. Sommige zeggen zelfs dat de Geest niet meer is van deze tijd. Anderen zeggen, dat wanneer je een blij gevoel hebt, je Deze Geest ontvangen hebt. Dan heb je ook nog kerken, waar ze zeggen de Geest te hebben, door in de Geest te rollen, te vallen, e.d. , wat niet op waarheid gebaseerd is, dit is meer bezetenheid. Deze kerken zijn de valse profeten, die velen verleiden.

Judas 1:19

De ware christen, zijn de gelovigen, die vervuld zijn met de Heilige Geest, met de gave ervan.-Hand.2:38; Joh.3:5; Mark.16:16-18.

De liefde wordt alleen verkoelt, wanneer men in natuurlijkheid God aanbidden. Zij hebben de Geest niet, want alleen de Geest wakkert de liefde aan, en niet het vlees.

2 Timothéüs 3:1-5 Verteld ons de natuurlijke christen:

 • En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
 • Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf (2 Tim.4:3,4), geldgierig (1 Joh.3:17)…..;
 • hebbende een gedaante van godzaligheid( Matt.25:3), maar die de kracht (gelijk als Jezus overkomen is: Matt.13:58) van deze verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Jakobus 3:13-15 verteld ons de natuurlijke christen:

 • Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijst uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.
 • Maar indien gij bittere nijd en twistgierig hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de Waarheid.
 • Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

Uit het verslag wat Jezus tot Petrus zei, dat Petrus door Jezus gelijk als satan achter Hem moest staan, omdat Petrus nog steeds menselijk dacht. Dit bewijst dat wij niet aards moeten denken, maar als in de hemelen zijnde. Vandaar dat men de Heilige Geest MOET hebben, om in de Geest te wandelen.

 

 

 

De broederlijke liefde.

Romeinen 12:9-18

 • De liefde zij welgemeend. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
 • Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.
 • Zijt niet traag in het beijveren. Zijt vurig van geest. Dient de HEERE.
 • Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
 • Deelt mede tot de behoeften van de heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
 • Zegent hen, die u vervolgen; zegent en verdoemt niet.
 • Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenende.
 • Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.
 • Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
 • Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen.

1 Petrus 1:22-25

 • Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van de Waarheid, door de Geest, tot welgemeende broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein en oprecht hart; gij, die herboren zijt, niet uit sterfelijk zaad, maar uit onsterfelijk zaad, door de levende en eeuwig blijvende Woord van God.
 • Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is verwelkt; maar het Woord van de HEERE blijft in de eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

 

Laat uw liefde van God niet verkoelen!

Matthéüs 24:10-12 “in de laatste dagen”

 • En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.
 • En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen verleiden.
 • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen.

Deze laatste dagen waarin wij leven, is de liefde die van God afkomstig is, met een noodgang aan het verkoelen.

Degenen die zich als christen uitroepen, zijn degenen, die liefde voor elkaar hebben en delen.

Johannes 15:10-12  “Jezus heeft duidelijk gezegd”

 • Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb, en in ZIJN liefde blijft.
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijft, en uw blijdschap vervuld wordt.
 • Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.

Hoe groot moet de liefde van Christus dan niet zijn? Dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor onze zonden, als losgeld, om ons vrij te kopen. Zo moeten wij, hoe moeilijk het ook lijkt, hetzelfde doen als Christus Jezus. Hij had er ook moeite mee (Lukas 22:42-44).

Toch gebeurd het helaas, dat christenen niet de geboden van Christus navolgen, om elkaar écht lief te hebben, maar meer hunzelf als witgekalkte graven.

Als er onenigheden zijn binnen het Lichaam van Christus, behoren wij in nederigheid, elkaar te helpen in on-egoïsme.

We moeten oppassen dat iemand door de verkoelde liefde van mede gelovigen, zijn liefde voor God en mensen kwijtraakt.

2 Korinthe 2:7,8/ 5:14,15

 • Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins verslonden wordt.
 • Daarom bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigd./
 • Want de liefde van Christus dringt ons; als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Filippenzen 1:9-11

 • En dit bid ik God, dat uw liefde nog méér en méér overvloediger wordt in erkenning en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God.

Hebreeën 13:1

 • Dat de broederlijke liefde blijft.

Vermaning :

1 Johannes 3:17/4:8/ Jakobus 2:14-17

 • Zo wie nu het goed van deze wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?/
 • …; wie niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde./
 • Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?
 • Indien er nu een broeder of zuster slecht gekleed zouden zijn, en gebrek hebben aan dagelijks voedsel; en gij tot hen zou zeggen: Gaat heen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gij zoudt hun niet geven het nodige voor het lichaam, wat nuttigheid is dat?
 • Gelijk is het ook bij het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood.

 

 

 

Zelf-rechtvaardigers zijn onrechtvaardig.

Jesaja 55:1-4

 • O alle gij dorstige! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
 • Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar MIJ, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
 • Neigt uw oor, en komt tot MIJ, hoort en uw ziel zal leven; want IK zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David (Jezus Christus).
 • Ziet, IK heb Hem tot een Getuige voor volken gegeven, een Vorst en Gebieder voor volken.

[ kom tot de genade van God, door ZIJN Zoon Jezus Christus. En stelt u niet als rechtvaardig, alleen God kan iemand rechtvaardigen.]

Ezechiël 33:13/ Romeinen 2:1

 • Als Ik tot de rechtvaardige [ die God ZELF verkoren heeft] zeg, dat hij zeker zal leven, en hij op zijn rechtvaardigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht, dat hij doet, daarin zal hij sterven./
 • Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

[ Voorbeeld: Jij mag mij niet oordelen! – Dit is al een oordeel.]

Romeinen 3:19-26

 • Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
 • Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van zonden.
 • Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid (van creaturen).

 • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot het bewijs van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van zonden, die tevoren (in het oude leven) geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God; tot het bewijs van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en degene rechtvaardigen, die uit het geloof van Jezus is.

Niemand kan zich goed voordoen, als rechtvaardig, maar wel door de werken van het geloof, en dan kan zelfs God dat bepalen of iemand rechtvaardig is of niet! Wie door geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd is, moet niet zichzelf voordoen als rechtvaardig. We vallen onder Gods genade, en is ZIJN gave.

 

 

Het complete plaatje.

U ziet dit pak om oliebollen te maken. Er staat duidelijk dat het een compleet pakket is, wat het duidelijk niet is, want daaronder staat: Zelf toevoegen. Dit is duidelijk NIET compleet.

Wat is compleet? Compleet is 100%. Niet 50%, niet 90%, en ook niet 99,9%.

God heeft ons, die geloof gesteld hebben in Jezus Christus, een belofte gedaan? HIJ heeft nadat Jezus bij de Vader in ZIJN troon gezeten is, de mensen een andere Trooster gegeven.

Handelingen 1:8/ 2:38,39

 • Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde./
 • En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen.
 • Want u komt de belofte toe, en uw nageslacht, en iedereeen, die in de toekomst zijn, zovelen er zijn, die de HEERE, onze God, roepen zal.

Wie Deze Geest van God werkelijk heeft ontvangen, is een complete christen. Hoe herkend men dan deze Geest, Die in hen is?

Markus 16:16-18/ 1 Korinthe 14:1,2,39

 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij (werkelijk) duivelen uitwerpen; met nieuwe (vreemde )tongentalen zullen zij spreken, slangen mogen zij opnemen; en al is het, dat zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen (wanneer men dat gelooft) gezond worden./
 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.
 • Want wie een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God; want niemand verstaat het (dan alleen God), doch met de geest spreekt hij verborgenheden.-
 • Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken.

1 Timothéüs 6:3-5/ Romeinen 8:9

 • Indien iemand een andere Leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de Leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen (van trots), en weet (totaal) niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke voortkomen nijd, tweedracht, lasteringen (aan het Woord van God), kwade nadenkingen.
 • Verkeerde bedenkingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de ( complete) Waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van (deze oncomplete) …’gelovigen’./
 • Doch gij zijt niet in het vlees (aan het wandelen), maar (in) de Geest, (tenminste?) zo anders de Geest van God in u woont. Zo iemand de Geest van Christus (Die van God komt) niet heeft, Die komt Hem niet toe.

 

 

 

Wat is uw loon bij God?

Spreuken 22:4 Statenvertaling

 • Het loon der nederigheid, met vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven.

Rijkdom:

Efeze 3:14-19

 • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit WELKE al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat HIJ u geve, naar de rijkdom ZIJNE heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij volledig kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God.

Eer:

1 Thessalonicenzen 4:1-7

 • Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus Christus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God moet behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.
 • Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus.
 • Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van hoererij; dat een ieder van u weet zijn eigen vat te bezitten in heiligmaking en eer; niet in kwade begeerlijke bewegingen, gelijk als de wereld, die God niet kennen.
 • Dat niemand zijn broeder vertreed, noch bedriegt in zijn handeling; want de HEERE is een wreker over dit alles, gelijk wij u van tevoren gezegd en betuigd hebben.
 • Want God heeft ons niet geroepen tot zonden, maar tot heiligmaking.

Leven:

Johannes 11:25/ Johannes 6:63

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al zou hij sterven;-/
 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn leven.

Matthéüs 5:3-12

 • Zalig zijn de arme van geest; want hun is het Koninkrijk van de hemelen.
 • Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
 • Zalig zijn de zachtmoedige; want zij zullen het aardrijk beërven.
 • Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
 • Zalig zijn de barmhartige; want hun zal barmhartigheid geschieden.
 • Zalig zijn de reine van hart; want zij zullen God zien.
 • Zalig zijn de vreedzame; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
 • Zalig zijn die vervolgd worden om de wil van rechtvaardigheid; want hun is het Koninkrijk van de hemelen.
 • Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijn Naam.
 • Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vervolgd, die vóór u geweest zijn.

Het loon van de zot:

Ezechiël 33:13

Als IK tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht, wat hij doet, daarin zal hij sterven.