Christus, de Zoon Gods.

Jesaja 32:1-4/ Psalm 48:8

  • Ziet, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht (Open.20:6).
  • En Die Man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed (Matt.7:24,25), als waterbeken in een dorre plaats (Jer.17:8; Open.22:17), als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land.
  • En de ogen degenen, die zien (Rom.6:4), zullen niet terugzien, en de oren degenen, die horen, zullen opmerken (1 Kor.2:12,13).
  • En door de Geest zal de wetenschap worden verstaan (Joh.14:26), en de tong van de aarzelende zal vaardig zijn, om duidelijkheid te spreken./
  • GIJ hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! UW God Gezalfd met vreugdeolie, boven Zijn medegenoten.

Hebreeën 1:13,14

  • En tot welke Engelen heeft HIJ ooit gezegd: Zit aan MIJN rechterhand, totdat IK Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?
  • Zijn Zij niet allen behulpzame geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen wil, die de zaligheid beërven zullen?

Lukas 4:18,19/ Jesaja 26:4

  • De Geest van de HEERE is op Mij, daarom heeft HIJ Mij Gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de armen van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen van zonden te prediken loslating, en de blinden het licht te zien, om de verslagene heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar van de HEERE./
  • Vertrouwt op de HEERE tot in eeuwigheid; want in de HEERE JAHWEH is Een eeuwige Rotssteen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *