Geef de duivel geen plaats.

Ezechiël 28:13-19

  • Gij waart in Eden, Gods hof, alle kostbare gesteente was uw deksel….; op de dag dat gij geschapen werd, waren zij bereid.
  • Gij waart een Gezalfde, overdekkende Cherub; en IK had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; gij wandelde in het midden van vurige stenen.
  • Gij waart volmaakt in uw wegen, van de dag af, dat gij geschapen was, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.
  • Door de veelheid van de koophandel, die u georganiseerd hebt, hebben de mensen samen met u het geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal IK u ontheiligen van Gods heilige berg, en zal u, gij overdekkende Cherub! verdoen uit het midden van de vurige stenen!
  • Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; IK heb u voor het aangezicht van koningen gesteld, om op u te zien.
  • Vanwege de veelheid van uw ongerechtigheid, door de fraude uwe koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb IK een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en IK heb u gemaakt tot niets op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u kennen.
  • Allen, die u kennen onder de volken, zullen over u ontzet zijn; gij zijt een grote schrik geworden, en gij zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid ( Openbaring 20:10).

1 Petrus 5:8,9

  • Zijt dan nuchter, en waakt voortdurend; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; degenen die hem dan weerstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

Matthéüs 13:41/ 2 Timothéüs 3:13

  • De Zoon van mensen zal Zijn Engelen uitzenden, en Zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernis, en degenen, die de ongerechtigheid navolgen./
  • Doch die boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en worden verleid ( 2 Timothéüs 4:3,4).

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *