Niemand is rechtvaardig.

Romeinen 3:19-26

 • Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God veroordeeld is.
 • Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van de zonde.
 • Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende de getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid (Rom.2:11).
 • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid van God;

 • – en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God; tot een betoning van ZIJN rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat HIJ rechtvaardig is, en degenen te rechtvaardigen, die uit het geloof van Jezus is.

Johannes 5:24

 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort, en gelooft HEM, DIE Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de veroordeling, maar is uit de dood overgegaan in het leven (Rom.6:3,4).

Dan komen wij tot het punt, geloven. Wie gelooft werkelijk in Jezus Christus? Jezus Christus is de medicijnmeester, wie in Hem geloofd heeft geen arts nodig in eeuwigheid. Een treffend voorbeeld over een Romeinse hoofdman, die slechts een woord nodig had van Jezus, om te geloven dat wat hij vroeg, zou gebeuren.

Matthéüs 8:5-8,10

 • Wanneer nu Jezus te Kapérnaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, vragende Hem.
 • En zeggende: Heere! mijn knecht ligt in huis geraakt, en lijdt zware pijnen.
 • En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen.
 • Maar de hoofdman over honderd, antwoordde: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleen slechts een woord, en mijn knecht zal genezen.->
 • Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zei tot hen die Hem volgden: Voorwaar Ik zeg u, Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.

Matthéüs 23 vers 27 wordt uiteengelegd dat, als iemand in Christus Jezus geloofd, niet betekent, dat zo’n iemand geheel rechtvaardig is? Wees niet als de farizeeërs en de schriftgeleerden, die zichzelf rechtvaardigde, en een ander veroordeelde. Wij zijn allemaal onrechtvaardig.

God zij dank, dat degenen die in Jezus Christus werkelijk geloofd, onder de genade valt, en niet uit de werken van de wet van Mozes.

Romeinen 2:1/ Jakobus 2:1/ Johannes 7:24

 • Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen./
 • Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere van heerlijkheid, met de aanneming van de persoon./
 • Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *