Aansporing om het Evangelie te verkondigen.

Matthéüs 28: 16-20/ Handelingen 1:4-9

 • En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar de berg, waar Jezus van hen gescheiden had.
 • En wanneer zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommige twijfelde.
 • En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde.
 • Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, en in de Naam van de Zoon, en in de Naam van de Heilige Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
 • En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleindiging van deze wereld. /
 • En wanneer Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte van de Vader, die gij, van Mij gehoord hebt.
 • Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.-
 • – ; gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En wanneer Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, ziet, een wolk nam Hem weg van voor hun ogen.

Dat is toch duidelijk als wat? Wij als christenen moeten het gehele Evangelie verkondigen aan alle creaturen op aarde. Niet een half verhaal, maar het hele verhaal.

Het verkondigen gaat gepaard met de Heilige Geest, en door twee/ drie personen, want wanneer deze raad opgevolgd wordt, zal Jezus in hun midden zijn.

Matthéüs 18:20

 • Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden.

1 Timothéüs 4:13-16

 • Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren,…
 • Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging van de handen die door de ouderlingen gedaan zijn.
 • Bedenkt deze dingen, wees hierin bezig opdat uw toenemen openbaar zij in alles.
 • Heb acht op uzelf en op de Leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij uw zelf behouden, en die u horen.

Wanneer wij aan het verkondigen zijn, moeten wij oppassen dat wij de parels van het Koninkrijk niet zomaar voor de slechte mensen werpen, maar zorgvuldig beginnen het Koninkrijk van God te prediken.

Matthéüs 10:16

 • Ziet, Ik zend u als schapen in het midden van wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slang, en oprecht gelijk de duif.

Matthéüs 24:14

 • En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken; en dan zal het einde komen.

Dus, kom op! De straten moeten krioelen van predikers. Wanneer dat gebeurd en velen hebben het gehoord tot een getuigenis, dat God de Heilige Geest wilt geven aan alle mensen, in de Naam van Jezus Christus, dan zal deze ellendige onvolmaakte wereld voleindigd zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *