De weerspannige christen.

Weerspannige christenen zijn er onder de oprechte christenen.

Jezus heeft gezegd:

Johannes 15:5,6

 • Ik ben de Wijnstok, en gij zijt de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt vele vruchten; want zonder Mij kunt gij niets doen.
 • Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijk een dorre rank, die men zal vergaderen en in het vuur werpen, zodat het verbrand wordt.

1 Johannes 2:15-20

 • Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
 • Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van de vleselijke gedachten, en de begeerte die de ogen zien, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij, en haar begeerte; maar wie de wil van de God de Vader doet, blijft in eeuwigheid.
 • Kinderen van God, het is de laatste uur; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste uur is.
 • Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit zal geschieden, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.
 • Doch gij hebt de zalving van de Heilige Geest, en gij weet alle dingen.

Titus 1:9-11

 • Wie vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de Leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te weerleggen.
 • Want er zijn ook vele ongeregelde, ijdelheid sprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welke men de mond moet stoppen, die hele huizen omdraaien, lerende wat niet behoort, om hun smerige wil van gewin.

Deze soort “christenen of Joden”, zijn vijanden van God, men hoort hun te vertrappen met het Woord van God. Dit zijn slangen die een dubbele tong hebben, en schorpioenen die vals kunnen steken.

Lukas 10:19/ Markus 13:13/ Filippenzen 3:18-20

 • Ziet, Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen./
 • En gij zult gehaat worden van allen, om de wil van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal gezegend worden./
 • Want velen wandelen anders; van welke ik dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; welke einde is hun verderf, die hun buik als God beschouwen, en welke heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken.
 • Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus;-

De valse christenen, geloven niet, terwijl zij zeggen in Jezus te geloven. Zij lasteren voortdurend het Woord van God, door hun ongelovig hart. Zij zijn de dwaze maagden in Matthéüs 25:1-13.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *