Genezing door God.

Matthéüs 12:22-28

 • Toen werd tot Jezus gebracht een door de duivel bezetene, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat degene die blind en stom was sprak en zag.
 • En al de schare ontzette zich, en zeiden: Deze kan toch niet zijn de Zoon van David? ( Amplified Bible)
 • Maar de farizeeërs, dit horende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebub, de overste van de duivelen.
 • Doch Jezus, kennende hun gedachten ( Mark.7:6), heeft gezegd tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.
 • En indien de satan de satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?
 • En indien Ik door Beëlzebub de duivelen uitwerp, door wiens hulp drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
 • Maar indien Ik door de Geest van God de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk van God tot u gekomen.

Jesaja 57: 19-21

 • IK schep de vruchten van lippen, vrede, vrede degenen, die daar ver zijn, en degenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen.
 • Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.
 • De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Een ieder die geloofd in Jezus Christus hun Redder, geloven ook dat Hij, door de Autoriteit van Gods kracht, de Heilige Geest, genezing kunnen krijgen. Dat is de vrede die gelovigen garant staat. Elke obstakel wordt uit de weg geruimd door geloof.-Joh.14:26,27

Johannes 17:1-5/ Markus 3:10,11/ Jakobus 2:19

 • Dit heeft Jezus gezegd:….[ Hij sprak over Zichzelf]…
 • Gelijkerwijs GIJ Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat GIJ Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geven zal.
 • En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die GIJ gezonden hebt.
 • Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat GIJ Mij gegeven hebt om te doen; en nu verheerlijk Mij, GIJ Vader, bij UZELF, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer dat de wereld was ( Spreuken 8: 22-31)./
 • Want Jezus had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die enige kwalen hadden, op Hem naderden, zodat zij Hem aanraken zouden ( door geloof).
 • En de onreine geesten, wanneer zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zoon van God!/
 • Gij gelooft, dat God een enige God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *