Bereid zijn om Jezus te volgen.

Bent u bereid om alles achter te laten en Jezus te volgen?

Toen Sodom en Gomorra vernietigd zou worden door God, had God tot Lot en zijn familie gezegd door ZIJN boodschappers, deze steden te verlaten. God had hun gezegd niet om te kijken naar hetgeen zij achter lieten. Wat deed de vrouw van Lot? Zij keek achterom, en werd een zoutpilaar.-Genesis 17:26

Bent u bereid alles achter u te laten?

Lukas 17:32,33

 • Gedenkt aan de vrouw van Lot.
 • Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie het leven zal verliezen, die zal het in leven behouden.

Bent u bereid alles weg te geven of te verkopen om het aan de armen te geven, en zelf in armoede te leven?

Markus 10:17-22

 • En wanneer Jezus uitging op de weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven moge beërven?
 • En Jezus zei tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan EEN, namelijk God.
 • Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand tekort doen; eer uw vader en uw moeder.
 • Doch hij, antwoordde: Meester! al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
 • En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zei tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen; en kom herwaarts, neem uw kruis op, en volg Mij.
 • Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.

Bent u bereid om het Evangelie te verkondigen?

Markus 16:15/ 1 Johannes 4:17,18

 • Jezus heeft gezegd: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen./
 • Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
 • Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Bent u bereid om uw naaste in de HEERE lief te hebben, en uw gelijk in ongelijk te kunnen verdragen?

Galaten 6:2/ 1 Korinthe 6:4-9

 • Draagt elkaars lasten, en vervult alzo de wet van Christus./
 • Zo gij dan rechtszaken hebt, die dit leven aangaan, zet degene daarover, die de minste is in de Gemeente.
 • Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u niemand, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
 • Maar de ene broeder gaat met de andere broeder in rechtszaken, en dat voor de ongelovigen.
 • Zo is er dan geheel gebrek onder u, dat gij met elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
 • Maar gij doet ongelijk, en doet schade, en dat tegenover uw broeders.
 • Of weet gij niet, dat de onrechtvaardige het Koninkrijk van God niet zullen beërven?  (vergelijk dit met Matthéüs 7:21-23)

Bent u bereid om iemand te herbergen wanneer die persoon vraagt om een slaapplek?

Romeinen 12:13/ Hebreeën 13:1,2

 • Deelt mede tot de behoeftige van de heiligen ( degenen die de Geest van God hebben). Tracht naar herbergzaamheid./
 • Dat de broederlijke liefde blijft.
 • Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommige onwetend Engelen geherbergd.

Efeze 4:17-24

 • Ik zeg dan dit, en betuig het in de HEERE, dat gij niet meer wandelt, gelijk de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun geweten.
 • Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven die van God is, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding van hun harten; welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om in alle onreinheid gierigheid te bedrijven.
 • Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, van de oude mens in het vlees, die verdorven wordt door de begeerlijkheid van de verleidingen; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw geweten, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is ( door de Heilige Geest) in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *