Weest geen ongelovige gelovige.

Niet iedere gelovige in Christus zullen behouden worden, ook al halen ze Johannes 3 vers 16 als bewijs dat men alleen maar in Jezus Christus, de Zoon van God geloofd, behouden zullen worden.

Het klopt dat het zo is, maar geloven zij wel in Jezus Christus? Als men gelooft, vertrouwen zij ook in Hem.  Degenen die waarlijk geloven, zijn standvastig, door de Heilige Geest, Die hun gegeven is door de tekenen van de gelovige.- Markus 16:16-18. Zij houden vast aan de gehele Leer van Christus.

Efeze 4:10-14/ 1 Timothéüs 4:1,2

  • Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.
  • En Deze heeft gegeven sommige tot apostelen, sommige tot profeten, sommige tot evangelisten en sommige tot herders en leraars; tot de volmaking van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus; totdat wij allen ( geestvervulde) zullen komen tot de eenheid van het geloof en kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus; opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloedgolf op en neer bewogen worden met alle wind van leer, door de bedriegerijen van mensen, door trouweloosheid, die door leugens, listige dwaling invoeren;-/
  • Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste dagen sommige zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende leraars, en leringen van duivelen, door geveinsdheid  van leugens, hebben zij hun eigen geweten als met een brandijzer dichtgeschroeid;-

2 Thessalonicenzen 2:8-12

  • En alsdan zal de ongerechtigheid geopenbaard worden, die de Heere verdoen zal door de Geest uit Zijn mond; en teniet maken door de verschijning Zijner toekomst; hen, zeg ik, welke toekomst is naar de werking van satan, in alle kracht, en tekenen, en wonderen die in leugens zijn; en in alle verleidingen van de ongerechtigheid in degenen, die verloren gaan; omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
  • En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Efeze 2:1-7

  • En u ( geestvervulde) heeft Hij mede levend gemaakt ( Rom.6:4), daar gij dood was door de misdaden en de zonden; in welke gij vroeger gewandeld hebt, in de tijd van deze wereld, door de overste van de macht van het luchtruim (Openb.12:9), van de geest, die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid; onder welke ook wij eertijds gewandeld hebben in de begeerlijkheid van het vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten van het vlees; en wij waren van nature kinderen van toorn, gelijk ook de wereldse; maar God, DIE rijk is in barmhartigheid door ZIJN grote liefde, waarmee HIJ ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemelen in Christus Jezus; opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuw de uitnemende rijkdom van ZIJN genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Wij die Christus aan het volgen zijn in Gods Geest, moeten geloven in vurige wandel in de Geest, niet koud of zelfs vooral niet lauw!

Openbaring 3:15-17    Jezus weet:

  • Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch vurig; och, of gij koud waart, of vurig!
  • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch vurig. Ik zal u uit Mijn mond spugen.
  • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb in geen ding gebrek; maar gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en bedroevend, en arm, en blind, en naakt.

Matthéüs 7: 21

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *