De liefde vergaat nooit!

De liefde die God bedoeld, is de eeuwige liefde, geen liefde van de lust, maar geestelijke liefde. En omdat wij is de laatste dagen zitten, is het te merken dat deze liefde van vele christenen aan het verkoelen is, daarentegen viert de liefde van lust haar hoogtij in deze wereld.

Matthéüs 24:11-13

 • En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er vele verleiden. (omdat zij de halve waarheid vertellen, zal het niet standhouden)
 • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldig zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen. (ze houden niet vast aan de liefde die God uiteengelegd heeft, door ZIJN Zoon)
 • Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Het geloof in God, met ZIJN liefde, is een voortdurende strijd)

Johannes 5: 39-44

 • Onderzoekt de Geschriften; want gij meent in deze het eeuwige leven te vinden en te verkrijgen; en die zijn het, die van Mij getuigen.
 • En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
 • IK NEEM GEEN EER VAN MENSEN AAN; maar Ik ken u, dat gij de liefde van God in uzelf niet hebt.
 • Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.
 • Hoe kunt gij geloven, gij, die de eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

Romeinen 8:37-39/13:10/ 1 Korinthe 13:3,8

 • Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
 • Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere./
 • De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet./
 • Al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud voor de armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.-
 • De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *