In Waarheid geleid worden.

Johannes 14:15-17/ 15:26

 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik zal de Vader vragen, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; namelijk de Geest van de Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn./
 • Wanneer de Trooster gekomen zal zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest van de Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 16:13/ 14:26

 • Wanneer de Geest van de Waarheid gekomen zal zijn, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen./
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb.

Handelingen 2:17-19/ Romeinen 8:26,27

 • En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) IK zal uitstorten van MIJN Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
 • En ook op MIJN dienstknechten, en op MIJN dienstmaagden, zal IK in die dagen van MIJN Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
 • En IK zal wonderbaarlijkheden geven in de hemelen boven, en tekenen op aarde beneden, bloed, vuur en rookpilaren./
 • En Deze Geest komt ook onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen (1 Kor.14:2), gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bid voor ons (Jud.1:20) met onuitsprekelijke zuchtingen.
 • En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening van de Geest zij, terwijl Hij naar God voor de heiligen bidt (1 Kor.2:10).

Romeinen 8:11-14

 • En indien de Geest van God, Die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Jezus uit het dodenrijk opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door de Geest Die in u woont.
 • Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
 • Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

1`Petrus 1:22,23/ Markus 16:17

 • Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid van de Waarheid, door de Geest, tot onvervalste broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein en oprecht hart; gij, die wederom geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door de levende en eeuwig blijvende Woord van God./
 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen DEZE tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivels uitwerpen; met nieuwe tongen ( taal van God) zullen zij spreken,-

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *