Kittelachtig van gehoor.

Kittelachtig, is een oud Nederlands woord voor:

kittelig, prikkelbaar of lichtgeraakt; in het Engels is dat: not tolerate, wat in het Nederlands betekent: niet tolereren, ze kunnen het niet tolereren.

2 Timothéüs 4:3

 • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;-

Waarom zijn deze gelovigen prikkelbaar van gehoor? Waarom kunnen zij de gezonde leer van Christus niet verdragen?

Omdat zij het wereldse leven liever hebben, dan het geestelijke leven waarin wij horen te wandelen. Omdat onze wandel in de hemelen is, geen vlees en bloed kan daar leven.

Matthéüs 11:28-30

 • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 • Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 • Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

De brede weg gelovigen, die zeggen dat Jezus in hun hart is, kunnen het volgende niet verdragen:

Romeinen 8:6-8/Jakobus 4:4

 • Het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is leven en vrede; daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet Gods niet; want het kan ook niet.
 • En wie in het vlees zijn, kunnen God niet behagen./
 • Overspelers, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap is tegen God? Zo wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

Dan hoor je ook, dat God liefde is. God is liefde voor degenen die HEM gehoorzamen, en voor degenen die door verkondiging God aannemen als hun Verlosser, door Jezus Christus om in de Heilige Geest te wandelen. Maar voor degenen die in het vlees wandelen, is HIJ geen lieve God. Dit zijn de eigenwijze gelovigen, die op hun eigen begeerlijkheden steunen.

1 Timothéüs 6:3-5/Galaten 1:9

 • Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lastering (van het Woord), kwade nadenkingen.
 • Verkeerde bedenkingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de Waarheid beroofd zijn,…/
 • Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik (Paulus en ik) ook nu opnieuw: Indien iemand u een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Matthéüs 11:25( vergelijk) Matthéüs 18:3

 • En in die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader! HEERE van het universum en de aarde! dat GIJ deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en het het de kinderen geopenbaard./
 • Voorwaar Ik zeg u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderen, zo zult gij in het Koninkrijk van de hemelen geenszins ingaan.

De wijzen en verstandigen, zijn de mensen, die door scholing zich voordoen als wijs en verstandig, de hypocrieten van de wereld.

Wie geestelijk wandelt, wandelt zijn weg naar de hemelen.

Wie in het vlees blijft wandelen, is natuurlijk, dom.

1 Korinthe 2:14,15/ 1 Korinthe 3:19

 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij alleen geestelijk te begrijpen is.
 • Doch de geestelijke mens begrijpt wel alle dingen, omdat het geestelijk te begrijpen is./
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God;-

De geestelijke christen is vurig in de Geest aan het wandelen, maar de natuurlijke christen doen het lauw in het vlees.

Vind u dit kittelachtig, of ben u hierdoor lichtgeraakt, of zelfs prikkelbaar van geworden? Dan wordt het tijd, om hierin verandering in te brengen. U weet wat God heeft gezegd in Johannes 3 vers 16? Dat HIJ niet wilt dat iemand verloren gaat, dus ga snel van die brede weg, naar de smalle weg.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *