De wil van God doende.

Johannes 4:34/6:38

  • Jezus heeft gezegd: Mijn spijs is, dat Ik doe de wil DEGENE, DIE Mij gezonden heeft, en ZIJN werk volbrengt./
  • Want Ik ben vanuit de hemelen neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van DEGENE, DIE Mij gezonden heeft.

Efeze 4:8-10,12/ 1 Petrus 2:11,12

  • Daarom zegt God: Wanneer Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de mensen geestelijke gaven gegeven.
  • Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is neergedaald in de onderste delen van de aarde?
  • Die neergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.-…
  • …; tot de volmaking der heiligen, tot het werk van bediening, tot opbouwing van het Lichaam van Christus;-/
  • Geliefden, ik vermaan u als inwonende vreemdeling, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welk strijd voeren tegen de ziel; en houdt uw wandel eerlijk onder in de wereld; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als kwaaddoeners, zij uit de goede werken van het geloof, die zij bemerken, God mogen verheerlijken in de dag van bezoeking.

Romeinen 13:12-14

  • De nacht gaat voorbij, en de dag komt. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis, en aandoen de wapenen van het licht (Filippenzen 3:17-21).
  • Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in slaapkamers en ontuchtigheid, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *