Wat is uw loon bij God?

Spreuken 22:4 Statenvertaling

 • Het loon der nederigheid, met vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven.

Rijkdom:

Efeze 3:14-19

 • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit WELKE al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat HIJ u geve, naar de rijkdom ZIJNE heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij volledig kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God.

Eer:

1 Thessalonicenzen 4:1-7

 • Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus Christus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God moet behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.
 • Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus.
 • Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van hoererij; dat een ieder van u weet zijn eigen vat te bezitten in heiligmaking en eer; niet in kwade begeerlijke bewegingen, gelijk als de wereld, die God niet kennen.
 • Dat niemand zijn broeder vertreed, noch bedriegt in zijn handeling; want de HEERE is een wreker over dit alles, gelijk wij u van tevoren gezegd en betuigd hebben.
 • Want God heeft ons niet geroepen tot zonden, maar tot heiligmaking.

Leven:

Johannes 11:25/ Johannes 6:63

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al zou hij sterven;-/
 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn leven.

Matthéüs 5:3-12

 • Zalig zijn de arme van geest; want hun is het Koninkrijk van de hemelen.
 • Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
 • Zalig zijn de zachtmoedige; want zij zullen het aardrijk beërven.
 • Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
 • Zalig zijn de barmhartige; want hun zal barmhartigheid geschieden.
 • Zalig zijn de reine van hart; want zij zullen God zien.
 • Zalig zijn de vreedzame; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
 • Zalig zijn die vervolgd worden om de wil van rechtvaardigheid; want hun is het Koninkrijk van de hemelen.
 • Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijn Naam.
 • Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vervolgd, die vóór u geweest zijn.

Het loon van de zot:

Ezechiël 33:13

Als IK tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht, wat hij doet, daarin zal hij sterven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *