Het complete plaatje.

U ziet dit pak om oliebollen te maken. Er staat duidelijk dat het een compleet pakket is, wat het duidelijk niet is, want daaronder staat: Zelf toevoegen. Dit is duidelijk NIET compleet.

Wat is compleet? Compleet is 100%. Niet 50%, niet 90%, en ook niet 99,9%.

God heeft ons, die geloof gesteld hebben in Jezus Christus, een belofte gedaan? HIJ heeft nadat Jezus bij de Vader in ZIJN troon gezeten is, de mensen een andere Trooster gegeven.

Handelingen 1:8/ 2:38,39

  • Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde./
  • En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen.
  • Want u komt de belofte toe, en uw nageslacht, en iedereeen, die in de toekomst zijn, zovelen er zijn, die de HEERE, onze God, roepen zal.

Wie Deze Geest van God werkelijk heeft ontvangen, is een complete christen. Hoe herkend men dan deze Geest, Die in hen is?

Markus 16:16-18/ 1 Korinthe 14:1,2,39

  • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij (werkelijk) duivelen uitwerpen; met nieuwe (vreemde )tongentalen zullen zij spreken, slangen mogen zij opnemen; en al is het, dat zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen (wanneer men dat gelooft) gezond worden./
  • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.
  • Want wie een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God; want niemand verstaat het (dan alleen God), doch met de geest spreekt hij verborgenheden.-
  • Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken.

1 Timothéüs 6:3-5/ Romeinen 8:9

  • Indien iemand een andere Leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de Leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen (van trots), en weet (totaal) niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke voortkomen nijd, tweedracht, lasteringen (aan het Woord van God), kwade nadenkingen.
  • Verkeerde bedenkingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de ( complete) Waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van (deze oncomplete) …’gelovigen’./
  • Doch gij zijt niet in het vlees (aan het wandelen), maar (in) de Geest, (tenminste?) zo anders de Geest van God in u woont. Zo iemand de Geest van Christus (Die van God komt) niet heeft, Die komt Hem niet toe.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *