Laat uw liefde van God niet verkoelen!

Matthéüs 24:10-12 “in de laatste dagen”

 • En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.
 • En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen verleiden.
 • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen.

Deze laatste dagen waarin wij leven, is de liefde die van God afkomstig is, met een noodgang aan het verkoelen.

Degenen die zich als christen uitroepen, zijn degenen, die liefde voor elkaar hebben en delen.

Johannes 15:10-12  “Jezus heeft duidelijk gezegd”

 • Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb, en in ZIJN liefde blijft.
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijft, en uw blijdschap vervuld wordt.
 • Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.

Hoe groot moet de liefde van Christus dan niet zijn? Dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor onze zonden, als losgeld, om ons vrij te kopen. Zo moeten wij, hoe moeilijk het ook lijkt, hetzelfde doen als Christus Jezus. Hij had er ook moeite mee (Lukas 22:42-44).

Toch gebeurd het helaas, dat christenen niet de geboden van Christus navolgen, om elkaar écht lief te hebben, maar meer hunzelf als witgekalkte graven.

Als er onenigheden zijn binnen het Lichaam van Christus, behoren wij in nederigheid, elkaar te helpen in on-egoïsme.

We moeten oppassen dat iemand door de verkoelde liefde van mede gelovigen, zijn liefde voor God en mensen kwijtraakt.

2 Korinthe 2:7,8/ 5:14,15

 • Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins verslonden wordt.
 • Daarom bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigd./
 • Want de liefde van Christus dringt ons; als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Filippenzen 1:9-11

 • En dit bid ik God, dat uw liefde nog méér en méér overvloediger wordt in erkenning en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God.

Hebreeën 13:1

 • Dat de broederlijke liefde blijft.

Vermaning :

1 Johannes 3:17/4:8/ Jakobus 2:14-17

 • Zo wie nu het goed van deze wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?/
 • …; wie niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde./
 • Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?
 • Indien er nu een broeder of zuster slecht gekleed zouden zijn, en gebrek hebben aan dagelijks voedsel; en gij tot hen zou zeggen: Gaat heen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gij zoudt hun niet geven het nodige voor het lichaam, wat nuttigheid is dat?
 • Gelijk is het ook bij het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *