Zelf-rechtvaardigers zijn onrechtvaardig.

Jesaja 55:1-4

  • O alle gij dorstige! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
  • Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar MIJ, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
  • Neigt uw oor, en komt tot MIJ, hoort en uw ziel zal leven; want IK zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David (Jezus Christus).
  • Ziet, IK heb Hem tot een Getuige voor volken gegeven, een Vorst en Gebieder voor volken.

[ kom tot de genade van God, door ZIJN Zoon Jezus Christus. En stelt u niet als rechtvaardig, alleen God kan iemand rechtvaardigen.]

Ezechiël 33:13/ Romeinen 2:1

  • Als Ik tot de rechtvaardige [ die God ZELF verkoren heeft] zeg, dat hij zeker zal leven, en hij op zijn rechtvaardigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht, dat hij doet, daarin zal hij sterven./
  • Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

[ Voorbeeld: Jij mag mij niet oordelen! – Dit is al een oordeel.]

Romeinen 3:19-26

  • Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
  • Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van zonden.
  • Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid (van creaturen).

  • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot het bewijs van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van zonden, die tevoren (in het oude leven) geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God; tot het bewijs van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en degene rechtvaardigen, die uit het geloof van Jezus is.

Niemand kan zich goed voordoen, als rechtvaardig, maar wel door de werken van het geloof, en dan kan zelfs God dat bepalen of iemand rechtvaardig is of niet! Wie door geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd is, moet niet zichzelf voordoen als rechtvaardig. We vallen onder Gods genade, en is ZIJN gave.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *