Leven voor God, door ZIJN Zoon.

Filippenzen 3:14-21

 • Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van Gods roeping, die van boven is in Christus Jezus.
 • Zovelen dan als wij volmaakt zijn (in Gods Geest), laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren.
 • Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.
 • Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt.
 • Want velen wandelen anders; van wie ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van Christus kruis zijnde; welke einde is het verderf, voor wie de buik is hun God, en welke heerlijkheid is in hun schande, wie aardse dingen bedenken.
 • Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk (geestelijk) lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

1 Korinthe 7:22,23/ Galaten 5:13

 • Want wie in de HEERE geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene van de Heere; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus.
 • Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen./
 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkaar door de (innerlijke) liefde.

Spreuken 8:34,35/ Johannes 3:5-8/1 Korinthe 6:19,20

 • Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE./
 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins ingaan.
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij lieden moet opnieuw geboren worden.
 • De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt, en waar hij heengaat; alzo is een ieder, die uit de Geest geboren is – (1 Korinthe 14:2)./
 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *