De werken uit het geloof tonen.

Galaten 5:13-17

 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkaar door de liefde.
 • Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste (in de HEERE) liefhebben, gelijk uzelf (liefgehad wilt worden).
 • Maar indien gij elkaar bijt en opeet, ziet toe, dat gij door elkaar niet verteerd wordt.
 • En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de lusten van het vlees niet.
 • Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet, wat gij graag wilt (in het vlees).

Romeinen 12:10,16

 • Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer die de ander voor laat gaan, boven uzelf.-
 • Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u onder de nederige. Zijt niet (eigen)wijs bij uzelf.

Spreuken 3:5

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw eigen inzicht.

Want:

1 Korinthe 3:18-20

 • Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt wijs te zijn in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs moogt worden.
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven in de Schrift: HIJ vat de wijzen in hun doortraptheid; en wederom: De HEERE kent de overleggingen van zulke wijzen, dat zij ijdel zijn.

Romeinen 13:12-14

 • De nacht is voorbijgegaan, en de dag komt eraan. Laat ons, als is die dag zijnde, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in ontucht, niet in tweedracht en nijdigheid om het Woord; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

De werken van het geloof, brengt voort de vruchten van de Geest.

Romeinen 8:14

Want zovelen die zich laten leiden door de Geest van God, die zijn de kinderen van God.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *