Het teken van de antichrist.

Privacy schendingen zijn bijna aan de orde van de dag, op Facebook en Twitter zijn hackers bezig alle privacy van mensen te doorbreken.

Voornamelijk zijn het de CIA, FBI e.d. maar ook Russische en hackers uit moslimlanden. Helaas ook kinderen die een te vrije opvoeding krijgen, ook werkelozen die niets anders te doen hebben. Maar natuurlijk ook valse moslims en valse christenen, die deze praktijken uitvoeren.

Als het zo doorgaat, komt er een systeem, dat regeringen alles van iedereen wilt weten, wat zij doen en laten.

De VS is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de microchip, een voorspelling uit de bijbel, die duidt op het merkteken van het beest.

De antichrist is een systeem op leugens gebaseerd. Aangezien mensen dol zijn op leugens en niet op de waarheid, zullen deze leugen-lovers, snel in de listen van deze valse profeet trappen.

Degenen die de Waarheid van de HEERE God 100% navolgen, zullen standvastig blijven in de waarheid, en zullen de leugen niet geloven.

Uw naaste is niet uw vijand.

Matthéüs 5:43,44

 • Gij hebt gehoord, dat er geschreven is: gij zult uw naaste liefhebben (Lev.19:17), en uw vijand zult gij haten.
 • Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet goed aan degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld aandoen, en die u vervolgen;-

Het verschil zit dus tussen uw naaste en uw vijand. Hebt uw naaste lief gelijk wanneer u uzelf lief wilt hebben, en hebt uw vijanden lief. Twee verschillen.

Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand;- Lukas 10:27

Matthéüs 22:38,39

 • Dit (wat hierboven staat) is het eerste gebod en grootste gebod.
 • En ten tweede aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf.

Er staat niet: ” en iedereen liefhebben gelijk uzelf”

Wie is dan mijn naaste?

Eén zijn in God en Christus, is eenheid in de Geest. Dit is uw naaste. ( Joh.17:21)

Uw naaste is ook, degenen die u barmhartigheid aandoet, gelijk als de barmhartige Samaritaan. Degenen die rechtvaardig is, uit het standpunt van God.

Matthéüs 12:47-50

 • En iemand zei tot Jezus: zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
 • Maar Jezus, antwoordde: wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
 • En Zijn hand uitgestrekt hebbende over Zijn discipelen: ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
 • Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, deze zijn Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Galaten 3:27-29

 • Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
 • Daarin is geen Jood noch heiden; daarin is geen slaaf noch vrije; daarin is geen man noch vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.
 • En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen (Genesis 22:18).

 

Alleen voor volgers van Satan.

 

Jullie satans kinderen, jullie zullen branden op de dag wanneer je hulp wilt hebben. Je zal gruwelijk verbrand worden.

Er zal gezegd worden: waarom heb je dat gedaan?

Er zal geen vergeving meer zijn.

Redding kan dan niet meer gerealiseerd worden.

Ja, ik heb het tegen jullie, antichristen, hackers, computerfreaks. Ja, ook tegen Google zelf, dat jullie, niets doen aan hackers en de valse politie, waaronder de CIA, FBI, NSA, de Russische en de Nederlandse.

Branden zullen jullie.

Indien u niet stopt, en u niet bekeert, zullen jullie en jullie kindjes branden!

Ook degenen waar jullie in jullie onrechtvaardigheid zo van houden, het gehele menselijke on-rechtsysteem. Zullen op Gods dag van toorn branden.

 

Duur gekocht.

Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek voor ons geworden; want er is geschreven: vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.- Galaten 3:13

Matthéüs 20:27,28

 • Zo wie de eerste wilt zijn, die zij uw dienstknecht.
 • Gelijk de Zoon van God niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een loskoopoffer voor velen.
En Hij nam de drinkbeker, en gedankt te hebben, gaf hun deze, zeggende: drinkt allen uit deze daaruit; want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving van de zonden.- Matthéüs 26:27,28

Johannes 3:5-7

 • Jezus antwoordde: Voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden.
God heeft een hoge prijs betaald voor uw zonden, wordt geen slaaf van mensen.

1 Korinthe 6:15,17-20

 • Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en een hoer ervan maken? Dat zij verre.-
 • [ zo ook, wanneer men half in de wereld en half in God wandelt, heeft zichzelf een hoer gemaakt]-
 • Maar wie de Heere aanhangt, is één geest met Hem.
 • Vlucht van de hoererij. Alle zonden, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet meer zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.
Zie het Lam van God, Welke de zonde van de wereld wegneemt.- Johannes 1:29

 

 

Eén zijn in Christus.

Ik heb hun de heerlijkheid gegeven (Heilige Geest), Die GIJ Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn;- Johannes 17:22

Matthéüs 25:40

 • En de Koning zal antwoorden, die aan Zijn rechterhand staan: Voorwaar Ik zeg u: voor zoveel gij iets aan Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
…; want wie u aanraakt, die raakt Gods oogappel aan.- Zacharia 2:8

Romeinen 5:5,6/ 2 Korinthe 5:19,20

 • De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
 • Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op Zijn tijd voor de goddelozen gestorven./
 • Want God was in Christus de wereld met ZICHZELF verzoenende, hun zonden hun niet toerekende; en heeft het woord van verzoening in ons gelegd.
 • Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.
Wie heeft de gedachten van de HEERE gekend, die HEM zou onderrichten? Wij hebben de gedachten van Christus.- 1 Korinthe 2:6

Johannes 14:12/ Romeinen 6:3

 • Voorwaar Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan wat Ik doe; want Ik ga heen tot Mijn Vader./
 • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn voor de zonde wel dood, maar in God, door Christus Jezus levend.- Romeinen6:11

1 Johannes 1:7/ 1 Johannes 9

 • Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij eenheid met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde./
 • Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden de Vader en de Zoon.
2 Johannes 9 Wie niet 100% blijft in de leer van Christus, is niet uit God, maar uit de duivel.

 

Gehoorzaam aan Jezus Christus.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft (als losprijs), opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven mogen ontvangen.- Johannes 3:16
Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, predikt het goede nieuws aan alle creaturen.- Markus 16:15
Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht van God tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de heiden.- Romeinen 1:16
En Petrus heeft hun gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.- Handelingen 2:38
Voorwaar, Ik zeg u: een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.- Johannes 13:16
Maar gij (die gelooft), wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.-2 Timothéüs 4:5
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een volkomen getuigenis aan alle natiën; en dan zal het einde komen.- Matthéüs 24:14

Dus, wie gelooft, predikt het Evangelie aan zoveel mogelijk mensen. De straten moeten zwart zijn van mensen, die in Christus Jezus geloven, dan zijn we snel verlost van het onvolmaakte wezen, waarmee wij allen kampen. Maar in plaats daarvan, zijn de meeste (brede weg christenen) aan het kerkje spelen. Deze zijn de ongelovige gelovigen!

Gaat dan heen, onderwijst het Evangelie aan alle natiën, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, lerende hen, alles, alles, wat Ik u geboden heb.- Matthéüs 28:19

Belofte maakt schuld.

Laat ons niet liefhebben met woorden en zinnen, maar met daad en waarheid.- 1 Johannes 3:18

Prediker 5:3-5

 • Wanneer gij een gelofte aan God beloofd hebben, stelt het niet uit deze te betalen (na te komen); want HIJ heeft geen lust aan dwazen; wat gij beloofd zult hebben, betaal het.
 • Het is beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt.
 • Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees doet zondigen;-

Beloven en niet doen, is ook een leugen. En zeg niet dat het een dwaling was, waarom zou God over u toornig worden ( Pr.5:5).

Openbaring 3:15,16 Ik weet uw werken, dat gij niet koud, ook niet vurig zijt; och, dat gij beter kan zijn koud of vurig! Zo dan, omdat gij lauw zijt, niet koud of vurig, Ik zal u uit Mijn mond spugen.

1 Korinthe 3:12-15

 • Indien iemand op het fundament bouwt (van Jezus Christus): goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stoppels; een ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt; en hoe een ieders werk is, zal door vuur beproefd worden.
 • Zo iemands werk blijft, wat hij daarop gebouwd heeft, die zal goed loon ontvangen.
 • Wanneer iemands werk verbrand zal worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur.

Daarom is het beter koud of vurig te zijn? Dan lauw de Heere Jezus Christus te volgen? Was Jezus lauw? Moeten wij niet in Zijn voetsporen wandelen, vurig in de Geest zijn?

2 Korinthe 11:3/ Galaten 1:6

 • Ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang, Eva, door arglistigheid haar bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven wordt, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is./
 • (Daarom) verwonder ik mij, dat gij zo haastig geweken zijt van degenen (Joh.17:19-21), die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie;-

####

Wandelen in de Geest.
Maar in dit alles (vurig zijnde) zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.- Romeinen 8:37

1 Korinthe 14:1,37,39

 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.-
 • Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkend, dat, hetgeen ik u schrijft, het de geboden van de HEERE zijn.-
 • Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in tongen te spreken.

Waarom wordt deze geweldige gaven van Gods Geest, niet meer nagevolgd zoals het hoort?

Matthéüs 24:12/Lukas 13:24

 • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen./
 • (Daarom) Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen;-

De gave van de Geest.

Johannes 14:12/17:20,21

 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen……/
 • En Ik bid niet alleen voor deze (discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs, GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld geloven mogen, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Markus 16:17,18

 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen navolgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitwerpen…
Lukas 10:19 Ziet, Ik geef u macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
 • Met nieuwe tongen zullen zij spreken….

 

Romeinen 8:26/1 Korinthe 14:2  Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen./ Want die in tongen spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God, want niemand verstaat het, doch met de Geest, spreekt hij verborgenheden.

Slangen mogen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijkste zullen drinken, het zal hun niet schaden….

Handelingen 28:3-5
 • Op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieken zullen gezond worden.
Handelingen 14:3/1 Korinthe 12:29-31 ….tekenen en wonderen geschiedde door hun handen./ Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen de gave van gezondmaking? Spreken zij allen vreemde talen? Zijn zij allen uitleggers van vreemde talen? Ijvert naar de beste gaven, en de Geest wijst u een weg, die nog uitnemender is.

De andere Trooster.

Indien wij door de Geest leven, laat ons ook door de Geest wandelen.- Galaten 5:25

Johannes 14:12-17

 • Voorwaar, Voorwaar Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan wat Ik doe; want Ik ga heen tot de Vader.
 • En zo wat gij zult begeren in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
 • Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaar Mijn geboden.
 • En Ik zal de Vader vragen, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Deze bij u blijft in de eeuwigheid; namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij begrijpt Hem niet (1 Kor.2:14), en kent Hem niet; maar gij zult Hem kennen, want Hij zal bij u zijn, en zal in u zijn.

Wie in Christus Jezus geloofd, doet Zijn werken, die Hij gedaan heeft op aarde, door Gods Geest.

Jezus antwoordde: zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woorden bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben (Spr.8:35), en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.- Joh.14:23

Johannes 16:7,13-15

 • Ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.-
 • Maar wanneer Die gekomen zal zijn, de Geest van de waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben van Mij, zo zal Hij spreken, en de toekomstige dingen, zal Hij u verkondigen.
 • Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen, en u verkondigen.
 • Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat de Geest het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.
De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.- Johannes 14:26

Ezechiël 36:26,27

 • ( God zegt:) IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een kneedbare hart geven.
 • En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u, en IK zal u leren, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten bewaren zult, en deze doen.

De liefde van God is:

De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.- Romeinen 5:5

Geen aanstoot geven:

Romeinen 14:13,21/13:10

 • Laat ons dan elkaar niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft./
 • Het is goed geen vlees te eten, ook geen wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is./
 • De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van Gods wet.

2 Korinthe 6:3

 • Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt.
Het bedenken in het vlees, is vijandigheid tegen God, want het onderwerpt zich de wet van God niet; het kan ook niet. En wie in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.- Romeinen 8:7,8

Filippenzen 1:9-11/ Judas 20,21

 • En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God./
 • Geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligste geloof, biddende in de Heilige Geest (1 Korinthe 14:2).
 • Bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, Die het eeuwige leven verleend.
Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest, de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.- Romeinen 8:13

Gods Woord onderhouden:

1 Johannes 2:5/3:17/4:9,18/5:3,4

 • Zo wie ZIJN Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in HEM zijn./
 • Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijt broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?/
 • Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God ZIJN eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
 • Er is in de liefde geen angst, maar de volmaakte liefde drijft die vrees buiten; want de angst heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde./
 • Want dit is de liefde van God, dat wij ZIJN geboden bewaren; en ZIJN geboden zijn niet zwaar.
 • Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
Zo is er dan geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar door de Geest.- Romeinen 8:1

Romeinen 13:14

Doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.