God heeft ZIJN genade bekendgemaakt.

Psalm 84:12,13

 • God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; HIJ zal het goede niet onthouden voor degenen, die in oprechtheid wandelen.
 • HEERE van de hemelen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Spreuken 3:33,34

 • De vloek van de HEERE is in het huis van de goddelozen; maar de woning van de rechtvaardigen zal HIJ zegenen.
 • Zeker! de spotters zal HIJ bespotten, maar de zachtmoedige zal HIJ genade geven.

Lukas 4:18,19/ Johannes 1:14-18

 • De Geest van de HEERE is op Mij (zegt Jezus), daarom heeft HIJ Mij Gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de arme van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen in zonden te prediken loslating, en de blinden ziende makend, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar van de HEERE./
 • En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de Eniggeboren Zoon van de Vader), vol van genade en waarheid.
 • Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen: Deze was Die, van Welke ik zei: Die na mij komt, was vóór mij geworden, want Hij was eerder dan ik.
 • En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
 • Want de wet is door Moshe gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
 • Niemand heeft God ooit gezien; de Eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

Romeinen 3:21-26

 • Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten:
 • Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die (werkelijk) geloven; want er is geen onderscheid (van creaties).
 • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid van God; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot het betonen van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, die tevoren geschied waren onder de verdraagzaamheid van God; tot het betonen van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigt degenen, die uit het geloof van Jezus is.

Hier komt het geloof, dat een ieder in Hem gelooft, en wandelt in de Geest met de gaven van de Geest, welke in Markus 16 vers 17 en 18 beschreven worden. Deze gaven zijn de tekenen van de gelovigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *