Een nieuw begin.

Toen Adam en Eva het verziekt hadden voor hunzelf en hun nakomelingen, omdat zij Gods enigste gebod ongehoorzaam zijn geweest, werden zij uit het hof van Eden verbannen.

Genesis 6:1-7

 • En het geschiedde, wanneer de mensen op de aarde begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen (Engelen) de dochters van de mensen aanzagen, dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
 • Toen zei de HEERE: MIJN Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, daar de mens vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderdtwintig jaar.
 • In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, wanneer de zonen van God tot de dochters van de mensen ingegaan waren, en uit hun kinderen gewonnen hadden; deze zijn de gewelddadige, die van ouds geweest waren, mannen van naam (Nefilims genaamd).
 • En de HEERE zag, dat de boosheid van die mensen menigvuldig was op aarde, en al de wetenschappelijke gedachten van hun harten alleen maar boos was.
 • Toen berouwde het de HEERE, dat HIJ de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte HEM in ZIJN hart.
 • En de HEERE zei: IK zal de mens, die IK geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte van het hemelheer toe; want het berouwt MIJ, dat IK hen gemaakt heb.

God had ZIJN woord gezegd, en HIJ verdierf de aarde met het water wat boven de hemel was, en wat uit de fonteinen van de aarde was. Alleen Noach en zijn vrouw, met zijn drie zonen met hun vrouwen, alsmede van elk zoogdiersoort naargelang wat God uitkoos die in de ark waren, werden behouden.

Genesis 8:1-4

 • En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil.
 • Ook werden de fonteinen van de afgrond, en de sluizen van de hemel gesloten, en de plasregen vanuit de hemel werd opgehouden.
 • Daartoe keerden de wateren terug boven de aarde, heen en weer vloeiende als wolken, en de wateren namen af ten einde van honderdvijftig dagen.
 • En de ark rustte in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, op de bergen van Ararát.

Dit was de eerste keer dat er een nieuw begin gemaakt werd, nadat alle boosheden weggewist waren.

Ook ZIJN Engelen, die niet sterven kunnen, nadat zij zich getransformeerd hadden in mens, en weer terug als geestelijk schepsel naar de hemelen gingen, werden gestraft.

2 Petrus 2:4,5

 • Want indien God, de Engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in het dodenrijk geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen van diepe duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker van gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, wanneer HIJ de zondvloed over de wereld van de goddelozen heeft gebracht;-

Er komt nu wéér een nieuw begin aan, omdat de wereld na de zondvloed een nog grotere boosheid geworden is, omdat de satan, na de oorlog in de hemelen, op de aarde geknikkerd is (Openb.12:12), en omdat hij en zijn boze engelen een korte tijd hebben, zullen zij alles eraan doen om de wereld tot een goddeloze puinhoop te maken.

Het nieuwe begin, van een nieuwe aarde, zal voorafgaan met vuur.

2 Petrus 3:10-13/ Openbaring 21:1,2

 • De dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarop zijn, zullen verbranden.
 • Daar dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid!-2 Kor.5:17; Hand.2:38
 • Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
 • Maar wij verwachten, naar ZIJN belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont./
 • En ik zag de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; want de eerste hemelen, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee (goddelozen: Jes.57:20) was niet meer.
 • En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemelen, toebereid als een bruid, die voor haar Man versierd is.

De Bruidegom is Jezus Christus, de bruid zijn Zijn volgelingen in de Geest.

Hebreeën 12:22-24

 • Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden maal duizenden Engelen; tot de algemene vergadering en de Gemeente van eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en de geesten van de volmaakte rechtvaardigen; en tot de Middelaar van het nieuwe testament, Jezus Christus, en van Zijn vergoten bloed, dat betere dingen spreekt dan Abel.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *