De jongen van honderd jaar.

En ik (Johannes) zag (in een visioen) een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;-….- Openbaring 21:1

Jesaja 65:20,21

  • Daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, ook een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongen zal sterven, honderd jaar oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaar oud zijnde, zal vervloekt worden.

Wat betekent dit? Een jongen van honderd jaar zal sterven!

Op de nieuwe aarde wanneer de satan en zijn engelen opgesloten zit in de afgrond van duisternis, leven er mensen naar het einde van het duizend jaar Koninkrijk van Christus, in volmaakte toestand. Wanneer iemand toch zal zondigen, zal die persoon op zijn honderdste jaar vervloekt worden en definitief de tweede dood in gaan.

Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen (van de oude aarde) zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.- Jesaja 65:17

De toestanden op de nieuwe aarde zal zijn, wat Adam en Eva verloren hadden. Het nieuwe paradijs is aangebroken.

Alsdan zullen de ogen der blinden opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.-Jesaja 35:5,6

Jesaja 11:6-9

  • De wolf zal met het lam vertoeven, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het vee tezamen, en een kleine jongen zal ze drijven.
  • De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de rund.
  • En een baby zal zich vermaken nabij een hol van een adder, en een kleuter zal zijn hand uitstrekken in een kuil van de cobra.
  • Men zal nergens leed doen noch bloedvergieten op de gehele berg (aarde) MIJNE heiligheid; want de aarde zal volmaakt zijn door de kennis van de HEERE, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken.

Dan zullen de rechtvaardige blinken als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, die hoort.- Matthéüs 13:43

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan MIJN rechterhand, totdat IK Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwe voeten.- Psalm 110:1

Vóór het duizend jaar Koninkrijk van Christus, en tijdens deze periode van duizend jaar, zal al de vijanden, die de zonden onderhouden en doen onder een “voetbank” gezet worden.

Net voor die duizend jaar zal de duivel met zijn engelen opgesloten worden, in de afgrond. Zodat zij de mensen op de nieuwe aarde niet meer kunnen verleiden. De zonden die de mens dan doet (zoals de jongen van honderd jaar), zal op zijn honderdste vernietigd worden.

En ik zag (in een visioen) een Engel afkomen uit de hemelen, hebbende de sleutel van de afgrond (2 Petrus 2:4), en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaar; en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde deze boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaar zouden geëindigd zijn. En dan moet hij een kleine tijd ontbonden worden (om de laatste vijanden te vangen).- Openbaring 20:1-3

En wanneer de duizend jaar geëindigd zullen zijn, zal de satan uit zijn gevangenschap ontbonden worden. En zal uitgaan om de volken te verleiden…. (daarna)…..; en er kwam vuur neer van God uit de hemelen, en heeft hen (degenen die verleid waren) verslonden (door vuur).

En de duivel (met zijn engelen), die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, alwaar reeds het beest en de valse profeet waren; en zij zullen afgestraft zijn dag en nacht in alle eeuwigheid (vergelijk Matt.25:41).- Openbaring 20:7-10.

En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden aan HEM, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.- 1 Korinthe 15:28

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *