Geen deel van de wereld.

De akker is de wereld; het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk; en het onkruid zijn de kinderen van het slechte.- Matthéüs 13:38

Matthéüs 13:19-23

 • Wanneer iemand het Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt de duivel, en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze zijn degenen, die op de weg bezaaid zijn.
 • Die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze zijn degenen, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde aannemen; doch deze hebben geen wortel in zichzelf, maar voor een tijd; en wanneer verdrukking of vervolging komt, om het Woord, zo worden zij terstond geërgerd.
 • En die tussen de doornen bezaaid zijn, deze zijn degenen, die het Woord hoort; en de bekommernis van deze wereld, en de verleidingen ervan, waaronder de rijkdom, zo zal het Woord verstikken en het wordt onvruchtbaar.
 • Die nu in de goede aarde bezaaid zijn, deze zijn degenen, die het Woord horen en verstaan, die ook vrucht dragen en voortbrengen….

Wee de wereld van de misdaden; want het is noodzakelijk, dat de misdaden komen; doch wee die mens door welke de misdaad komt.- Matthéüs 18:7 ( in het Nederland staat ipv misdaad: ergernis)

Lukas 9:23-26

 • En Jezus heeft gezegd tot allen: Zo iemand Mij wilt volgen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn kruis op, en volgt Mij.
 • Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo iemand zijn leven verliezen zal om Mijn wil, die zal het behouden.
 • Want wat baat het de mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf zou verliezen, of schade zoudt lijden?
 • Want zo wie zich voor Mij en Mijn woorden zal schamen, bij die persoon zal de Zoon van de mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid van de Vader; en van de heilige Engelen.

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijft.- Johannes 12:46

Johannes 12:24-26

 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Indien het tarwezaad in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft (Rom.4:6), zo brengt het veel vrucht voort.
 • Wie zijn leven liefheeft (in deze wereld), zal het verliezen; en wie zijn leven niet liefheeft in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven.
 • Zo iemand Mij dient (Markus 16:15), die volgt Mij; en waar Ik ben (Markus 16:20), aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

Indien gij Mijn liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.- Johannes 14:15

Johannes 17:14-19

 • Ik heb hun UW Woord gegeven; en de wereld heeft hun gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
 • Ik bid niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart van de boze.
 • Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
 • Heilig hen in UW Waarheid; UW Woord is Waarheid.
 • Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in deze wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
 • En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.

Johannes 15:18,19

 • Indien de wereld u niet liefheeft, zo weet, dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.
 • Indien gij van de wereld was, zo zou de wereld u liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet (meer) zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom heeft de wereld u niet lief.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *