Twisten.

Twisten, wat is dat?

Het betekent een menigte van uitdrukkingen, waaronder: Geschil, woordenwisseling, onenigheid, verdeeldheid, disharmonie, strijd, ruzie, e.d.

Romeinen 13:13,14

  • Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in slaapkamers en ontucht, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

Paulus vermaand degenen die vleselijk wandelen:

1 Korinthe 3:1-3

  • En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijke, als tot jonge kinderen in Christus.
  • Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij verdroeg toen nog niet; ja, gij kunt ook nu nog niet.
  • Want gij zijt nog vleselijk; omdat er onder u nijd is, en twist, en tweedracht. Zijt gij dan niet vleselijk, en wandelt gij niet naar de natuurlijke mens?

1 Timothéüs 1:4,8-10

  • …; (noch zich begeven tot fabels en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan bemoediging Gods, die in het geloof is.)-
  • Doch wij weten, dat de wet van God goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; en hij dit weet, dat voor de rechtvaardige de wet niet gezet is, maar voor de onrechtvaardige en de stijfkoppige, de goddelozen en de zondaars, de onheilige en de onduidelijke, de vader en moeder moordenaars, de immorele, dien, (zowel mannen als vrouwen), die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de fraudeurs, en zo er iets anders is tegen de gezonde Leer is;-

Die met de HEERE twisten, zullen verpletterd worden; HIJ zal in de hemel over hen donderen; de HEERE zal de einde van de aarde oordelen, en zal ZIJN Koning sterkte geven, en de hoorn ZIJNE Gezalfde verhogen.- 1 Samuël 2:10

Jezus Sirach 27:15

  • De twist van de hoogmoedige brengt bloedvergieten, en hun schelden is lastig om te horen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *