Democratische verkiezingen: de macht van Satan.

En Jezus, komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde.- Matthéüs 28:18

Wanneer er democratische verkiezingen zijn, doen christenen daar aan mee? Neen! Als dat wel zo is, dan zijn zij nog van de wereld, dus zijn zij niet van God.

Johannes 17:15,16 Jezus zegt:

  • Ik bid niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart van de boze.
  • Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Wie van de wereld zijn, die hebben de partij gekozen van Satan, want hij liegt voortdurend, doet zich voor als een Engel des Lichts. En typerend is dat ook zijn dienaren dat doen, liegen en bedriegen.

We kunnen geen deel zijn van de wereld, en tegelijkertijd van God.

2 Korinthe 6:15

  • Welk deel heeft Christus met Satan, of welk deel heeft de gelovige met de ongelovige?

Satan had in het verleden geprobeerd Jezus te verleiden voor zijn autoriteit op aarde.

En wanneer de duivel Hem geleid had op een hoge berg, toonde hij Jezus al de koninkrijken van de wereld, in een oogwenk.

En de duivel heeft gezegd tot Hem: ik zal U al deze macht, en hun heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij gegeven, en ik geef ze, wie ik maar ook wil; indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van U zijn.- Lukas 4:5-7

Wanneer “christelijke” partijen in de wereldse regeringen zijn, hebben zij Satan al aanbeden. Waarom zou Satan hun dan accepteren in een wereldse regering? Satan doet zich ook voor als een goede Engel, zo ook zijn dienaren.

1 Johannes 2:15

  • Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.

En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht- Kolossenzen 2:10

Kolossenzen 1:10-15

  • ..; opdat gij moogt waardig wandelen voor de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede vrucht dragende, en opwassende in de kennis van God; met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijne heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; dankende de Vader, DIE ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht; DIE ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon ZIJNER liefde; in Welke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden; Welke het Spiegelbeeld is van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van alle creaturen.

HEM nu, DIE machtig is u van struikelen te behoeden, en onsterfelijk te stellen voor ZIJN heerlijkheid en Majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.- Judas 24,25

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *