Broederhaat of broederliefde.

Wie Mij niet liefheeft, die heeft ook Mijn Vader niet lief.- Joh.15:23

Wie is de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun het ..(nodige) te geven op de juiste tijd?- Matt.24:45

Matthéüs 24:46,47

 • Gezegend is die dienstknecht, welke zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.
 • Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: Voor zoveel gij dit een van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.- Matt.25:40

Wie zijn dan die broeders? Dat zijn degenen die zich verkocht hebben door het bloed van Christus aan God, en de Heilige Geest hebben ontvangen, en zijn Hem aan het volgen ( 1 Korinthe 6:19,20).

1 Johannes 2:10,11/4:20

 • Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ontstemming is in hem.
 • Maar wie zijn broeder haat [ niet liefheeft], is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij heengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind./
 • Indien iemand zegt: ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want wie zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, DIE hij niet gezien heeft?

Om God lief te hebben uit geheel het hart, en uit het verstand, en uit geheel uw levenskracht van uw ziel; en uw naaste (in de HEERE) lief te hebben gelijk hoe hij zichzelf liefhebt, is meer dan al de brandoffers.- Mark.12:33

1 Johannes 3:15-19/ 1 Petrus 1:22,23

 • Een ieder, die zijn broeder niet liefheeft, is een moordenaar; en gij weet, dat geen moordenaar het eeuwige leven heeft in zich blijvende.
 • Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor onze broeders het leven te stellen.
 • Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?
 • Mijn kinderen, laat ons niet liefhebben met het woord, ook niet met de tong, maar met de daad en waarheid.
 • En hieraan kennen wij, dat wij uit de Waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor HEM./
 • Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van de Waarheid, door de Geest, tot oprechte broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; gij die opnieuw geboren zijt, niet uit sterfelijk, maar uit onsterfelijk zaad, door de levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;- 1 Petrus 2:21

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *