De ware Gemeente Gods.

Een waarachtige getuige redt de zielen; maar wie leugens blaast, is een bedrieger.- Spreuken 14:25

Handelingen 1:4-8

 • En wanneer Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die, gij, heeft Hij gezegd, van Mij gehoord hebt.
 • Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
 • Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk opnieuw oprichten?
 • En Hij heeft gezegd tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden en gelegenheden, die de Vader in ZIJN eigen macht gesteld heeft; maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult MIJN GETUIGEN zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde.

Gij zijt MIJN getuigen, spreekt de HEERE, en MIJN Knecht (Joh.5:30), Die IK uitverkoren heb; opdat gij het weet, en MIJ gelooft, en verstaat (Joh.3:3,5), dat IK Dezelfde ben, dat vóór MIJ geen God geformeerd is, en na MIJ geen zijn zal.- Jesaja 43:10

1 Thessalonicenzen 2:10-12

 • Gij zijt getuigen, en God, hoe heilig, en rechtvaardig, en keurig wij u, die gelooft, geweest zijn.
 • Gelijk gij weet, hoe wij een ieder van u, als een vader zijn kinderen, vermaanden en vertroostten.
 • En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardig zijnde voor God, DIE u roept tot ZIJN Koninkrijk en heerlijkheid.

Voorbeeld van getuigenis:

Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat [Alle woord bestaat dus uit twee of drie getuigen].- Matthéüs 18:16

Johannes 15:26,27/ Handelingen 2:38,39

 • Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest van de Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
 • En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin [door de vervulling van de Geest] met Mij geweest./
 • En Petrus heeft gezegd tot de menigte: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (Mark.16:17,18).
 • Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar zijn in de toekomst, zovelen als er de HEERE, onze God, toe roepen zal.

En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welke God gegeven heeft degenen, die Hem gehoorzaam zijn.- Handelingen 5:32

1 Korinthe 14:26-33 geeft aan hoe een ware Gemeente van God hoort te functioneren., met de gave van de Geest in de Gemeente. Als er in een Gemeente dit niet aan de orde is, zijn zij God ongehoorzaam, en nabij de vervloeking, God heeft geen behagen wanneer mensen het op eigen manier God aanbidden.

Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben (in dit boek), die zij vervloekt.- Galaten 1:8

Vergelijk deze verzen: 2 Timothéüs 4:3,4/Openbaring 22:18,19

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *