De smalle pad christenen.

Matthéüs 7:13,14

  • Gaat in door de smalle poort; want wijd is de andere poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er [ zowel als goddelozen en ongehoorzame christenen], die door deze ingaan; want de poort is smal, en het pad is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden.

Waarom zijn er velen die de brede weg kiezen, en wie zijn deze? Het zijn degenen die door God als de wereldse bestempeld zijn, maar ook degenen die God ongehoorzaam zijn, door gelijk als de wereld, in het vlees te wandelen.

Degenen die de smalle poort ingaan, en de nauwe pad bewandelen, zijn degenen die gehoorzaam zijn aan God, de Heilige Geest werkelijk hebben ontvangen, en een vijand zijn van Satan de duivel.

Wie zijn eigen kruis niet draagt, en Mij niet navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.- Lukas 14:27

Matthéüs 13:23

  • Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

; versterkende de zielen van de discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God.- Handelingen 14:22

Er moet een strijd geleverd worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De duivel wilt niet dat God ZIJN aanhang krijgt van oprechte christenen. Daarom maken de duivels het leven van smalle pad christenen het leven moeilijk door verdrukkingen, zowel als geestelijk als lichamelijk.

2 Korinthe 6:4-10

  • Wij, als dienaren van God, maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld van lijden, in barmhartigheid, in de Heilige Geest, in oprechte liefde, in het Woord van de Waarheid, in de kracht van God, door de wapens van gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde; door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en evenwel waarachtige; als onbekenden, en evenwel bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood; als droevig zijnde, doch altijd blij; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en evenwel alles bezittend.

Romeinen 5:1-5

  • Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; door Welke wij ook de aanleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods.
  • En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking geduld van het lijden werkt; en het geduld van het lijden uitkomst, en de uitkomst hoop; en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

1 Korinthe 14:1-4/ Romeinen 8:14

  • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.
  • Want wie een tongentaal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden.
  • Maar wie profeteert, spreekt de mensen ontwikkeling, en aansporing en vertroosting.
  • Wie een tongentaal spreekt, die ontwikkeld zichzelf; maar wie profeteert die ontwikkeld de Gemeente./
  • Want zovelen die zich door de Geest laat leiden, die zijn kinderen van God.

En ook gelijk komt de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort (bij een christen), maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke richtingen.- Romeinen 8:26

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *