Voegt u onder de nederige.

Wie zijn naaste (in de HEERE) veracht om zijn zonden, zondigt; maar die zich om de nederige ontfermt, die is buitengewoon gelukkig.- Spreuken 14:21

Jesaja 57:15/ Ezechiël 17:24

 • Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij die, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat IK levend maakt het hart van de verbrijzelde./
 • Zo zullen alle bomen van het veld weten, dat IK, de HEERE, de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd, en de droge boom bloeiende gemaakt heb; IK, de HEERE, heb het gesproken, en zal het doen.

Vernedert u voor de HEERE, en HIJ zal u verhogen.- Jakobus 4:10

Matthéüs 18:3-5/ 1 Petrus 5:5,6

 • En Jezus heeft gezegd: Voorwaar Ik zeg u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk een kind, zo zult gij in het Koninkrijk van de hemelen geenszins ingaan.
 • Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk een kind, deze is de meeste in het Koninkrijk van de hemelen.
 • En zo wie de zodanige ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij./
 • [ vergelijk dit vers]/
 • Desgelijks gij jongen, zijt de ouders onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de zachtmoedigheid bekleed; want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft HIJ genade.
 • Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat HIJ u verhoogt op ZIJN besloten tijd.

Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden; en wie zich vernedert, zal verhoogd worden.- Lukas 14:11

Spreuken 3:5-7/ Romeinen 12:15,16

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Zijt niet wijs in uw ogen; vrees de HEERE, en wijk van het kwade./
 • Verblijdt u met de vrolijke; en weent met de treurige.
 • Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.

Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot afgunst? Ja, God geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God weerstaat de trotse man, maar de nederige geeft HIJ genade.- Jakobus 4:5,6

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *