Materialisme.

Rijkdom vergaren is niets mis mee, maar wanneer iemand rijk is, kan die persoon er ook makkelijk afstand van doen als God dat vraagt? God waarschuwt de mens die rijk wilt worden, in een strik komt van gierigheid (1 Tim.6:9).

Spreuken 3:5-10/ Maleachi 3:10

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Weest niet wijs in uw ogen; vrees de HEERE, en wijk van het kwade.
 • Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.
 • Vereer de HEERE van uw goed, en van de eersteling van al uw inkomen; dan zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw wijnkuipen van most overlopen./
 • Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er voedsel is in MIJN huis; en beproeft MIJ nu daarin, zegt de HEERE van de hemelschare, of IK u dan niet zal opendoen de vensters van de hemel, en u zegen afgieten, zodat er geen opslagruimten genoeg zal wezen.

Wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niets daaruit kunnen dragen. Maar wanneer wij voedsel en een dak hebben, wij zullen daarmee tevreden zijn.- 1 Timothéüs 6:7,8

Schatten vergaderen oké, maar op zodanige manier dat men er niet verslaaft aan raakt, want dan komt de gierigheid om de hoek kijken.

En wanneer iemand dan gierig is geworden, en ziet zijn broeder gebrek hebben, dan sluit hij zijn hart, omdat de liefde van God bij hem afgekoeld is (1 Joh.3:17).

Matthéüs 6:24-26

 • Niemand kan twee heren dienen; want hij zal de ene negeren en de ander gehoorzamen, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten; gij kunt niet God dienen en de geldgod.
 • Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult; noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en de kleding voor het lichaam?
 • Aanziet de vogels van de hemel, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt deze allen; gaat gij deze niet zeer veel te boven?

Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de arme van geest, van deze wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgename te zijn van het Koninkrijk, hetwelk HIJ belooft heeft, degenen, die HEM liefhebben?- Jakobus 2:5

Lukas 12:15-21

 • En Jezus heeft gezegd: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in overvloed van goederen gelegen, dat iemand ervan leeft.
 • En Hij gaf hen een gelijkenis, en sprak: Een rijke man had van zijn land goede oogsten opgebracht; en hij overlegde bij zichzelf: wat zal ik doen, want ik heb geen plaats, waarin ik mijn oogst kan verzamelen.
 • En hij zei bij zichzelf: dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal alles daarin verzamelen, van al deze goederen; en ik zal tot mijn ziel zeggen:  ziel! gij hebt vele goederen, voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.
 • Maar God zei tot hem: gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij opgeslagen hebt, voor wie zal het zijn?
 • Alzo is het met degene, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God.

Uit de geschiedenis van Lot en zijn vrouw kunnen we uitmaken of het verstandig is, om rijkdom te vergaren. Lot’s vrouw was zo gierig, dat zij achterom keek wat ze achterliet.

En zijn vrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.- Genesis 19:26

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *