De leer van Christus.

Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn MIJN wegen hoger dan uw wegen, en MIJN gedachten dan uw gedachten.- Jesaja 55:9

Matt.3:2/Hand.2:38/Luk.17:21

 • Bekeert u; want het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen./
 • Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen./
 • …; want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u.
Zo laat ons dan feest houden….in de ongezuurde broden van oprechtheid en de waarheid.- 1 Kor.5:8

Matt.26:26-28/Joh.6:53,54

 • En wanneer zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het de discipelen, en zei: neemt, eet, dit is Mijn lichaam.
 • En Hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun deze, zeggende: drinkt allen daaruit; want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden./
 • Jezus dan gezegd hebbende: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: indien gij het vlees van de Zoon niet eet, en Zijn bloed niet drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf.
 • Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag.
Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk als een kind, zo zult gij in het Koninkrijk van de hemelen geenszins ingaan.- Matt.18:3

Rom.6:4/Mark.16:17,18/Hand.15:8,9

 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden./
 • En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitwerpen, met vreemde talen zullen zij spreken, slangen mogen zij opnemen; en al is het dat zij (onbewust) iets dodelijks zullen drinken, dat het hun niet zal schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieke zal gezond worden./
 • En God de Kenner van harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ons; en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.
.Waakt dan; want gij weet niet, in welke uur uw Heere komen zal.- Matt.24:42

1 Kor.2:14,15/1 Kor.15:34/ 1 Pet.5:8,9

 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hem een dwaasheid, en hij kan ze niet begrijpen, omdat zij alleen geestelijk begrepen kan worden.
 • Doch de geestelijke mens, begrijpt wel alle geestelijke dingen, maar wordt door geen natuurlijke begrepen./
 • Waakt in rechtvaardigheid, en zondigt niet. Want sommige hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte./
 • Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden.
 • Degene die hem weerstaan, vast staan in het geloof, weten, dat hetzelfde lijden aan uwe broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
Er is geen andere Evangelie dan die van Jezus Christus, die opgeschreven staat, door Zijn volgelingen. Wie een andere heeft, is vervloekt.- Galaten 1:8,9 Zie ook: Openbaring 22:18,19

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *