Vast staande in het geloof.

Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Welke huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe vasthouden.- Hebr.3:21

2 Thessalonicenzen 2:13-17

  • Wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de HEERE bemind zijt, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking van de Geest, en geloof van de Waarheid; waartoe HIJ u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus.
  • Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door onze woord, hetzij door onze zendbrief.
  • En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God de Vader, DIE ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroost uw harten, en versterkt u in alle goed woord en werk.
Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij God welbehaaglijk mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.- Hebr.12:28

1 Petr. 5:8,9/ Rom. 8:8,9

  • Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; degene die hem weerstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt./
  • Wie in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.
  • Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de Geest, omdat de Geest in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden.- Hebr.3:14

Rom. 12:21/ Openb. 2:11

  • Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede./
  • Wie oren heeft, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden.
Wie overwint, Ik zal hem geven met mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.- Openb.3:21

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *