De liefde van God is:

De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.- Romeinen 5:5

Geen aanstoot geven:

Romeinen 14:13,21/13:10

 • Laat ons dan elkaar niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft./
 • Het is goed geen vlees te eten, ook geen wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is./
 • De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van Gods wet.

2 Korinthe 6:3

 • Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt.
Het bedenken in het vlees, is vijandigheid tegen God, want het onderwerpt zich de wet van God niet; het kan ook niet. En wie in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.- Romeinen 8:7,8

Filippenzen 1:9-11/ Judas 20,21

 • En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God./
 • Geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligste geloof, biddende in de Heilige Geest (1 Korinthe 14:2).
 • Bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, Die het eeuwige leven verleend.
Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest, de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.- Romeinen 8:13

Gods Woord onderhouden:

1 Johannes 2:5/3:17/4:9,18/5:3,4

 • Zo wie ZIJN Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in HEM zijn./
 • Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijt broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?/
 • Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God ZIJN eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
 • Er is in de liefde geen angst, maar de volmaakte liefde drijft die vrees buiten; want de angst heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde./
 • Want dit is de liefde van God, dat wij ZIJN geboden bewaren; en ZIJN geboden zijn niet zwaar.
 • Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
Zo is er dan geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar door de Geest.- Romeinen 8:1

Romeinen 13:14

Doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *