Het rechtvaardig oordeel van Jezus Christus.

Matthéüs 6:1,2

  • Hebt acht, dat gij uw gift niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden; want anders hebt gij geen loon bij uw Vader, DIE in de hemelen is.
  • Wanneer gij de gift doet, laat uzelf u niet vooruit trompetten, gelijk de onoprechten in de synagoge en op de straten doen, opdat zij door de mensen gezien willen worden. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun loon al gekregen.
Matthéüs 23:27 Weest niet als een mooi graf, van buiten zichtbaar als rechtvaardig, maar de binnenkant is verrot, door de onvolmaaktheid.

Matthéüs 6:5

  • Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de onoprechten; want zij plegen, graag, in de synagoge en op de hoeken van de straten, om door mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zijn hun loon al gekregen hebben.

Een gelovige behoort de dingen die van God zijn te bedenken. Wie dat niet doet, is gelijk als een goddeloze.

Jezus, Zich omkerende, heeft gezegd tot Petrus: ga weg van Mij, satan! (tegenstander!) gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die van God zijn, maar die van mensen zijn.- Matthéüs 16:23

 

Matthéüs 15:7-9

  • Gij onoprechten! wel heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende:
  • Dit volk nadert tot MIJ met hun mond, en eert MIJ met hun lippen, maar hun hart houdt zich ver van MIJ; doch tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

Johannes 2:13-16

  • En het Pacha van de Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
  • En Hij vond daar in de tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de bankiers daar zittende.
  • En een zweep van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld van de bankiers stortte Hij uit, en keerde de tafels om.
  • En Jezus heeft gezegd tot deze, die de duiven verkochten: neemt deze dingen van hier weg; maakt het huis van Mijn Vader niet tot een koophandelshuis.

Valse leraars beletten degenen die waarlijk geroepen zijn door God. Deze leraars doen niet Gods wil, maar de wil van mensen.

Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij onoprechten! want gij sluit het Koninkrijk van de hemelen voor de mensen, overmits gij zelf daar niet ingaat, ook degenen, die zouden ingaan, laat ingaan.- Matthéüs 23:13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *