De andere Trooster.

Indien wij door de Geest leven, laat ons ook door de Geest wandelen.- Galaten 5:25

Johannes 14:12-17

 • Voorwaar, Voorwaar Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan wat Ik doe; want Ik ga heen tot de Vader.
 • En zo wat gij zult begeren in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
 • Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaar Mijn geboden.
 • En Ik zal de Vader vragen, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Deze bij u blijft in de eeuwigheid; namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij begrijpt Hem niet (1 Kor.2:14), en kent Hem niet; maar gij zult Hem kennen, want Hij zal bij u zijn, en zal in u zijn.

Wie in Christus Jezus geloofd, doet Zijn werken, die Hij gedaan heeft op aarde, door Gods Geest.

Jezus antwoordde: zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woorden bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben (Spr.8:35), en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.- Joh.14:23

Johannes 16:7,13-15

 • Ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.-
 • Maar wanneer Die gekomen zal zijn, de Geest van de waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben van Mij, zo zal Hij spreken, en de toekomstige dingen, zal Hij u verkondigen.
 • Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen, en u verkondigen.
 • Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat de Geest het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.
De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.- Johannes 14:26

Ezechiël 36:26,27

 • ( God zegt:) IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een kneedbare hart geven.
 • En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u, en IK zal u leren, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten bewaren zult, en deze doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *