Belofte maakt schuld.

Laat ons niet liefhebben met woorden en zinnen, maar met daad en waarheid.- 1 Johannes 3:18

Prediker 5:3-5

 • Wanneer gij een gelofte aan God beloofd hebben, stelt het niet uit deze te betalen (na te komen); want HIJ heeft geen lust aan dwazen; wat gij beloofd zult hebben, betaal het.
 • Het is beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt.
 • Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees doet zondigen;-

Beloven en niet doen, is ook een leugen. En zeg niet dat het een dwaling was, waarom zou God over u toornig worden ( Pr.5:5).

Openbaring 3:15,16 Ik weet uw werken, dat gij niet koud, ook niet vurig zijt; och, dat gij beter kan zijn koud of vurig! Zo dan, omdat gij lauw zijt, niet koud of vurig, Ik zal u uit Mijn mond spugen.

1 Korinthe 3:12-15

 • Indien iemand op het fundament bouwt (van Jezus Christus): goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stoppels; een ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt; en hoe een ieders werk is, zal door vuur beproefd worden.
 • Zo iemands werk blijft, wat hij daarop gebouwd heeft, die zal goed loon ontvangen.
 • Wanneer iemands werk verbrand zal worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur.

Daarom is het beter koud of vurig te zijn? Dan lauw de Heere Jezus Christus te volgen? Was Jezus lauw? Moeten wij niet in Zijn voetsporen wandelen, vurig in de Geest zijn?

2 Korinthe 11:3/ Galaten 1:6

 • Ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang, Eva, door arglistigheid haar bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven wordt, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is./
 • (Daarom) verwonder ik mij, dat gij zo haastig geweken zijt van degenen (Joh.17:19-21), die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie;-

####

Wandelen in de Geest.
Maar in dit alles (vurig zijnde) zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.- Romeinen 8:37

1 Korinthe 14:1,37,39

 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.-
 • Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkend, dat, hetgeen ik u schrijft, het de geboden van de HEERE zijn.-
 • Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in tongen te spreken.

Waarom wordt deze geweldige gaven van Gods Geest, niet meer nagevolgd zoals het hoort?

Matthéüs 24:12/Lukas 13:24

 • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen./
 • (Daarom) Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen;-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *