Gehoorzaam aan Jezus Christus.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft (als losprijs), opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven mogen ontvangen.- Johannes 3:16
Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, predikt het goede nieuws aan alle creaturen.- Markus 16:15
Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht van God tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de heiden.- Romeinen 1:16
En Petrus heeft hun gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.- Handelingen 2:38
Voorwaar, Ik zeg u: een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.- Johannes 13:16
Maar gij (die gelooft), wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.-2 Timothéüs 4:5
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een volkomen getuigenis aan alle natiën; en dan zal het einde komen.- Matthéüs 24:14

Dus, wie gelooft, predikt het Evangelie aan zoveel mogelijk mensen. De straten moeten zwart zijn van mensen, die in Christus Jezus geloven, dan zijn we snel verlost van het onvolmaakte wezen, waarmee wij allen kampen. Maar in plaats daarvan, zijn de meeste (brede weg christenen) aan het kerkje spelen. Deze zijn de ongelovige gelovigen!

Gaat dan heen, onderwijst het Evangelie aan alle natiën, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, lerende hen, alles, alles, wat Ik u geboden heb.- Matthéüs 28:19

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *