Gevangenen vrijlating.

Lukas 4:17-21

 • En aan Jezus werd gegeven het boek van de profeet Jesaja; en wanneer Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was:
 • De Geest van de HEEREN is op Mij, daarom heeft HIJ Mij Gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen (Luk.11:21), om te genezen, die gebroken zijn van hart (Matt.11:29); om de gevangenen te prediken loslating (Joh.5:24), en de blinden het gezicht (Joh.3:5), om de verslagene heen te zenden in vrijheid (Rom.6:22); om te prediken het aangename jaar van de HEEREN.
 • Als Hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.
 • En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

2 Korinthe 3:17

 • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest van de HEEREN is, aldaar is vrijheid.

Galaten 5:1,13/ Jakobus 1:25

 • Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van (vleselijke) dienstbaarheid bevangen.-
 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde./
 • Maar wie inziet in de volmaakte wet, die de vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergeetachtige hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werken ervan, deze, zeg ik, zal gelukkiger zijn in dit zijn doen.

Johannes 14:26

 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Jeremia 31:33,34

 • Dit is het Verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël  maken zal, spreekt de HEERE: IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en IK zal hun tot God zijn, en zij zullen MIJ een volk zijn.
 • En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Handelingen 10 vers 43

 

Vuur uit hun mond.

Openbaring 11:3-6

 • En IK zal MIJN twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
 • Deze zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor de God van de aarde staan.
 • En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
 • Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat er geen regen valt in de dagen van hun profetie, en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal wanneer zij willen.

Dit is een geestelijke zinnebeeld, over wat zij door woorden tegen de valse doctrine in kerken en religie zullen zeggen. De mensen die de halve waarheid doen, zullen door deze twee getuigen van Christus, veroordeeld worden als vals. Het is als vuur uit hun mond, voor degenen, die zich niet houden aan Gods wil.

Lukas 10:19

 • Ziet, Ik geef u macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

Veel kerken die zeggen God te dien, doen dat op hun eigen manier. Dit is nou juist niet, wat God wilt. Gods wil is, dat HIJ bepaald heeft, hoe HEM te aanbidden, en het is niet aan de mens, om het op hun manier te doen. Daarom zijn er vele valse christenen, die alleen God aanbidden, om ZIJN liefde en genade. Ze leren de zure massa niet, dat God degene liefheeft, om hen te kastijden, en dat men moet oppassen hoe te wandelen met HEM.

Matthéüs 24:24/ Lukas 4:24

 • Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat (indien mogelijk) ook de uitverkorenen zouden verleiden./
 • En Jezus heeft gezegd: voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn geboorteland.

Matthéüs 7:15

 • Weest waakzaam voor de valse profeten, die tot u komen in schaapsklederen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Hoe vaak wordt er in kerken niet gepredikt over de goede dingen van God? Niets verkeerd mee! maar het moet ook zijn, om mensen te waarschuwen om goed met God te wandelen. Helaas gebeurt dat niet altijd! Als ze dat zouden doen, blijven de kerken met minder mensen zitten, dan dat de kerk uitpuilt met valse christenen. God heeft toch laten profeteren: velen zijn geroepen, maar weinige zijn uitverkoren (Matt.22:14).

Populaire predikers vertellen mensen mooie woorden, wat zij willen horen (2Tim.4:3,4). Waaronder dat men wereldse zaken moeten blijven navolgen, en wereldse rijkdom verkrijgen als zegen van God. In feite moet men rijk zijn in God, en in de Geest te wandelen! deze zijn het die niet populair zijn, daarom zijn er zeer weinig kerken, die wat in 1 Korinthe 14 wordt uiteengelegd, hoe een ware Gemeente van God hoort te functioneren, niet alleen door mooie woorden als: God is liefde, en is voor iedereen genadig.

Worden deze christenen vervolgd om hun woorden? Neen! ze hebben de liefde van God niet. Als ze die liefde zouden hebben, gaan ze ervoor om hun vuur uit hun mond te prediken. Maar ze durven dat niet, omdat zij de liefde van God niet hebben (1Joh.4:18).

Lukas 6:22,23/Handelingen 7:51

 • Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om de wil van Gods Zoon.
 • Verblijdt u in die dag, en weest vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in de hemelen; want hun vaders deden evenzo aan de vorige profeten./
 • Gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren, gij weerstaat altijd de Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.

Openbaring 11:7-11

 • En wanneer zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest (antichrist), dat uit de afgrond opkomt, hun strijd aandoen, en het zal hun overwinnen, en zal hen doden.
 • En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sódoma en Egypte (de wereld), alwaar ook onze Heere gekruisigd is.
 • En de mensen uit de volkeren, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie en een halve dag, en zullen niet toestaan, dat hun dode lichamen in graven gelegd zou worden.
 • En wie op de aarde wonen, zij zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkaar geschenken zenden; omdat deze twee profeten, hen die op aarde wonen, gepijnigd hadden (om hun woorden).
 • En na drie en een halve dag (3,5 jaar), is een geest van leven uit God in hen gevaren; en zij stonden op hun voeten; en er kwam grote vrees op degenen, die hen aanschouwden.

Daarna kwam de grootste aardbeving, dat het rijk van de antichrist zou worden verduisteren.

Openbaring 6:9,10

 • En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen, die gedood waren om het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden.
 • En zij riepen met grote stem, zeggende: hoelang, o heilige en waarachtige HEERSER, oordeelt en wreekt GIJ ons bloed niet van degenen, die op aarde wonen?

De ware getuigen van Christus zijn deze:

Handelingen 1:8

 • Gij zult ontvangen de kracht van de Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde.

De valse getuigen van Christus zijn deze:

Johannes 8:47/ 1 Johannes 4:6

 • Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt./
 • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest van de Waarheid, en de geest van de dwaling.

 

 

Ongerechtigheid = zonden.

1 Johannes 3:4

 • Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

Wat zei God, vóór de zondeval?

Genesis 1:31

 • En God zag al wat HIJ gemaakt had, en ziet, het was zeer goed….-

Genesis 2:16,17/3:9-13,17

 • En de HEERE God gebood de mens, zeggende: van alle bomen van dit hof van Eden mag gij vrij van eten; maar van de boom van kennis, van het goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten; want vanaf de dag dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven./
 • En de HEERE God riep Adam en vroeg hem: waar zijt gij?
 • En Adam antwoordde: ik hoorde UW stem in het hof, en ik vreesde, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
 • En God vroeg hem: wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij soms van de boom gegeten, van welke IK u geboden had, daarvan niet te eten?
 • Toen zei Adam: de vrouw die GIJ mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten.
 • En de HEERE God vroeg aan de vrouw: wat is dit, wat gij gedaan hebt? en de vrouw zei: die slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. [ eigenlijk was het haar eigen verlangen (Gen.3:6), via de ophitsing van een onzichtbare cherub, die zich verschool achter een slang (Ezech.28:13-15), ze verweten een ander om niet de schuld te krijgen. De zonde begon te groeien]–
 • En tot Adam zei God: omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt, waarvan IK u geboden had, daarvan niet te eten, zo is de aardbodem om uw wil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven.

Romeinen 5:12

 • …, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen is doorgegeven, in welke allen gezondigd hebben.

2 Korinthe 5:8-11,17

 • Maar wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het (vleselijk) lichaam uit te wonen, en bij de Heere Jezus in te wonen.
 • Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetgeen inwonende, hetzij uitwonende, om God welbehagelijk te zijn (Spr.8:35).
 • Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus (Matt.25:31-46); opdat een ieder wegdraagt, hetgeen door het lichaam is geschied, wat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
 • Wij dan, wetende de schrik van de HEERE God, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn door God openbaar geworden; …/
 • Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

 

Prediker 12:14

Want God zal ieders werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is; hetzij goed, of hetzij kwaad.

 

 

Zonder God, is alles ijdel voor God.

De zonde is in de wereld gekomen door één gebod van God te overtreden, die Adam en Eva veroorzaakt heeft. Toen was de ijdelheid geboren.

Mensen hebben nu de kennis van het goed en van het kwaad. Deze kennis behoort alleen aan God toe, HIJ weet het verschil, wij niet! Wij maken, als wij het zelf doen, er alleen maar een puinhoop van. Zelfs de wijste wetenschappers maken door deze kennis een puinhoop van. Het lijkt van niet, maar op langere termijn, is het gewoon ijdelheid.

2 Koningen 17:13-15

 • Toen nu de HEERE tegen Israël en tegen Juda, door de dienst van alle profeten, van alle voorzeggers, betuigd had, zeggende: bekeert u van uw boze wegen en houdt MIJN geboden, en MIJN inzettingen, naar al de wet, die IK uw vaders geboden heb, en die IK tot u door de hand van MIJN knechten, de profeten, gezonden heb; zo hoorden zij niet, maar zij verharden hun nek, gelijk de nek van hun voorvaders, die aan de woorden van de HEERE, hun God, niet hebben gelooft.
 • Daartoe verwierpen zij ZIJN inzettingen, en ZIJN verbond, dat HIJ met hun voorvaders gemaakt had, en ZIJN getuigenissen, die HIJ tegen hen betuigd had, en wandelen de ijdelheid achterna, zodat zij ijdel werden, en achter de heidenen, die rondom hen waren, van deze dat de HEERE hun geboden had, dat zij niet zouden doen gelijk hun.

Psalm 94:11

 • De HEERE weet de gedachten van de mensen, dat zij ijdelheid zijn.

Wat is ijdel/ ijdelheid? Het is nutteloos(heid)

Salomon was een zeer wijze man, omdat hij de wijsheid aan God gevraagd had (1 Kon.4:29), hij zag dit:

Prediker 1:13,14

 • En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en om die na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de mensen gegeven, om zich daarin te bekommeren.
 • Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en kwelling van de geest.

Prediker 2:22,23

 • Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwelling van zijn hart, die hij gearbeid heeft onder de zon?
 • Want al zijn dagen zijn hartzeer, en zijn bezigheden zijn verdriet; zelfs in de nachtrust slaapt zijn hart niet. Dat is ook ijdelheid.

Prediker 3:18,19

 • Ik zei in mijn hart van de gelegenheid van mensen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat zij als de dieren zijn aan zichzelf.
 • Want wat de mensen overkomt, dat overkomt ook de dieren; en hetzelfde overkomt hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben dezelfde adem, en de mensen zijn niet voortreffelijker dan de dieren; want allen zijn zij ijdelheid.

Dan rest nu het punt: hoe voorkomt u ijdelheid.

1 Petrus 5:6,7

 • Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat HIJ u verhoogt op ZIJN tijd.
 • Werpt al uw bekommernissen op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Efeze 4:17,22-24

 • Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed.-
 • ……..; indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheid van de verleiding; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

De Geest geeft eeuwig leven, het vleselijke heeft geen nuttigheid. De woorden die Jezus tot u spreekt, zijn geestelijk en leven. (bron:Johannes 6:63)

 

Waarschuwen voor Gods toekomstige wraak.

Jesaja 17-21

 • Want HIJ trekt gerechtigheid aan als een pantser, en de helm van het heil zet HIJ op ZIJN hoofd, en de klederen van wraak trekt HIJ aan, en HIJ deed de ijver aan als een mantel.
 • Even naar de werken, even daarnaar zal HIJ vergelden, grimmigheid aan ZIJN tegenpartij, vergelding aan ZIJN vijanden; de eilanden (zelfbestuur) zal HIJ het loon vergelden.
 • Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen van hun nederlaag, en ZIJN heerlijkheid van de opgang van de zon; als de vijand komen zal gelijk een stroom, zal de Geest van God de banier tegen hen oprichten.
 • En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.
 • MIJ aangaande, dit is MIJN Verbond met hen, zegt de HEERE: MIJN Geest, Die op U is, en MIJN woorden, die IK in Uw mond gelegd heb, die zullen van Uw mond niet wijken, noch van de mond van het zaad van Uw zaad, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

Openbaring 6:15-17

 • En de koningen en de groten van de aarde, en de rijken en oversten over duizend, en de machtige en werkers en werkelozen, verborgen zich in de spelonken*, en in de steenrotsen* van de bergen (*= menselijke bescherming).
 • En zij zeiden tot de bergen, en tot de steenrotsen: valt op ons, en verbergt ons voor het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam.
 • Want de grote dag van Gods toorn is gekomen, en wie kan bestaan?

Wij als christen, moeten mensen waarschuwen voor de komende toorn van God, die uitgevoerd wordt door ZIJN Zoon Jezus Christus. Jeremia had ook een opdracht, om mensen te waarschuwen, maar vond het zelf maar niks. Hij wilde ermee stoppen, maar kon het niet. Waarom niet?

Jeremia 20:7-9

 • HEERE! GIJ hebt mij overkleed, en ik ben overkleed geworden; GIJ zijt mij te sterk geweest, en GIJ hebt overmacht; ik ben de gehele dag tot uitlachen geworden, een ieder van hen bespot mij.
 • Want sinds ik spreek, roep ik uit geweld en verstoring; omdat mij het Woord van de HEERE de gehele dag is tot smaad en spot.
 • Dus zei ik: ik zal HEM niet meer gedenken, en niet meer in ZIJN Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen; en ik vermoeide mij om het te verdragen, maar kon het niet.

Ook wij hebben daar wel eens mee te maken, wanneer de nut van prediken ervan weinig effect heeft. Maar wie de HEERE aanhangt, en één Geest met HEM is, is het onmogelijk om onze eigen wil te doen, door Gods Geest, Die ons dwingt, spreken wij.

Jesaja 14:27

 • De HEERE van het hemelleger heeft het in ZIJN raad besloten, wie kan het dan verbreken? en ZIJN hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

Ezechiël 18:30-32

 • Daarom zal IK u bijsturen, o huis Israëls! (ook nu reeds tot alle mensen) een ieder naar zijn wegen, spreekt de HEERE JAHWEH, keert opnieuw, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden (op de oordeelsdag).
 • Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest (Hand.2:38); want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël?
 • Want IK heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de HEERE JAHWEH; daarom bekeert u en leeft.

 

Totaal geen nut of zeer nuttig?

Markus 2:22

 • Niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken; want anders doet de nieuwe wijn de oude wijnzakken barsten en de wijn gaat verloren, en de wijnzakken zullen verderven;….

 • …; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe wijnzakken doen.

Zo is het met het Nieuwe Testament, dat het Nieuwe Testament niet in het oude leven van onze vorige wandel in het vlees past.

Markus 7: 6-8 verteld ons de leringen van mensen, bij deze zijn het de farizeeën en Schriftgeleerden. Maar het gebeurt nog steeds heden ten dage, dat leringen van mensen boven staan, dan die van God.

 • …Dit volk eert MIJ met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van MIJ.
 • Tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden van mensen zijn; want, nalatende het gebod van God, ….

2 Timothéüs 4:3,4

 • Want er zal een tijd zijn (heden), wanneer zij de gezonde leer van Christus niet zullen verdragen; maar prikkelbaar zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerte; en zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, en zullen zich begeven tot verzinsels.

Jakobus 2:10 zegt: wie naar de wet van Mozes (Moshe) wilt leven?

 • Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Mensen draaien de boel om met het Nieuwe Testament:

1 Timothéüs 6:3,4

 • Indien iemand een andere leert leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godvruchtigheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd;-

Maleachi 3:14/ >>> Openbaring 3:16-18

 • Gij zegt: het is tevergeefs God te dienen; want wat nuttigheid is het, dat wij ZIJN wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht van de HEERE van het hemelleger?/
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch vurig, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
 • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en bedroevend, en arm, en blind, en naakt.
 • Ik raad u aan, dat gij van Mij goud koopt, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mag worden; en witte klederen (Openb.7:14), opdat gij mag bekleed worden, en de schande van uw naaktheid (zotheid) niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf (Heilige Geest), opdat gij zien mag (kan begrijpen).

Een raad van God, om niet te wandelen met dwazen, staat in Spreuken 14:7

 • Ga weg van de tegenwoordigheid van een dwaze man; want gij zoudt bij hem geen woorden van wetenschap vinden.

Handelingen 2:38/ Openbaring 7:14/ 1 Johannes 1:7

De ware gelovigen, die de leer van Christus navolgen:

 • En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam (Autoriteit)  van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden (ongerechtigheid), en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen./
 • Deze zijn het, die uit de grote verdrukking (al +2000 jaar) komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam./
 • Indien wij dan in het licht wandelen, gelijk God in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander (eenheid in de Geest), en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Johannes 6:63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn leven.

 

Uw naaste liefhebben.

Matthéüs 22:37-40

 • Jezus heeft gezegd: gij zult liefhebben de HEERE, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
 • Dit is het eerste en het grote gebod.
 • En het tweede aan dit is gelijk: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf.
 • Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en van de profeten.

Matthéüs 12:50

 • Wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, die is Mijn broeder, en zuster en moeder.

Wie is dan uw naaste? Dat zijn uw broeders en zusters in de HEERE God. Niet uw vleselijke familie, maar in de geestelijke familie!

Matthéüs 10:37,38/ 23:9/ (25:40)

 • Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.
 • En wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mij niet waardig./
 • En gij zult niemand op aarde uw vader noemen; want één is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is./
 • …: (voorwaar Ik zeg u, : voor zoveel gij dit een  van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dit aan Mij gedaan.)

1 Timothéüs 5:8/ Galaten 6:10

 • Zo iemand te zijne, dus voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige./
 • Zo dan, terwijl wij de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof.

1 Johannes 4:6-8,20/ 1 Korinthe 6:19,20

 • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest van de waarheid, en de geest van dwaling.
 • Geliefden! laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefde heeft, is uit God geboren, en kent God; Wie niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.-
 • Indien iemand zegt: ik heb God lief, en zijn broeder niet liefheeft, die is een leugenaar; want wie zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, DIE hij niet gezien heeft?/
 • Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht (door het bloed van Christus); zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

1 Korinthe 6:17/ 12:13

 • Maar wie de Heere aanhangt, is één geest met Hem./
 • Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij heidenen, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest overgoten.

 

 

De liefde van Christus dwingt ons.

2 Korinthe 5:14

 • De liefde van Christus dwingt ons.

Dwingt ons, van wat? Om te verkondigen het Evangelie!

In Markus 16 vers 15 staat dat Jezus Christus ons een gebod gegeven heeft, om te prediken het Evangelie aan alle creaturen van mensen. Eigenlijk willen we dat gewoon, tenminste als u de liefde van God in u heeft? Degenen die dat willen, hebben de liefde van God.

Profetie van Jezus Christus: Spreuken 8:33-36

 • Hoort de discipline, en wordt wijs, en verwerpt die niet.
 • Overtreffend gelukkig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks oplettend aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een tevredenheid bij de HEERE.
 • Maar wie tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, wie Mij niet liefheeft, hebben de dood lief.

Ezechiël 33:8

 • Wanneer IK tot de goddeloze zeg: o, goddeloze, gij zult de dood sterven! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn weg af te keren; die goddeloze zal in zijn zonde sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand terugeisen.

1 Korinthe 9:16

 • Want het Evangelie, die ik verkondig, is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!

Dit geldt voor elke christen, wat Paulus zei. Wee ons, als wij niet het Evangelie verkondigen.

In 1 Johannes 4 vers 18 wordt verfijnd uiteengelegd, dat wie de liefde heeft, hij geen angst heeft om te verkondigen. Want wie de liefde niet heeft, is bang om te verkondigen.

Jezus is ons voorbeeld. Kijk eens wat Hij voor ons gedaan heeft? Hij heeft Zijn leven gegeven voor ons, en opgestaan is uit de dood, en ons de kracht gegeven heeft, de Heilige Geest, zodat wij ook in Zijn liefde mogen wandelen.

Lukas 22:41-44

 • En Hij scheidde Zich af. omtrent een steenworp afstand; en knielde neer en bad, zeggende: Vader, of GIJ wilt deze drinkbeker van Mij weg te nemen, doch niet Mijn wil geschiedde, maar het UWE.
 • En bij Hem werd gezien een Engel uit de hemelen, die Hem versterkte.
 • En in zware strijd zijnde, bad Hij overtuigender. En Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde afliepen.

 

 

Gij zult niet liegen.

Gods gebod, om uw naaste lief te hebben, is dat men zich moet onthouden om te liegen.

Spreuken 6:16,17

De zeven dingen die God haat, staat ook een liegende tong bij.

Spreuken 10:17,18/ 28:13

 • Het pad tot het leven is voor degenen die de orde bewaart; maar die de orde verlaat, gaat dwalen.
 • Wie de haat bedekt, is vals van lippen, en die een kwaad gerucht voortbrengt, is krankzinnig./
 • Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en verlaat, zal barmhartigheid ontvangen.

Spreuken 25:18

 • Iemand die tegen zijn naaste een valse getuigenis spreekt, is gelijk iemand die met een bijl slaat, verwond met een zwaard, en hem treft met een scherpe pijl.

Jesaja 59:12,13 De onrechtvaardigen spreken/

Ezechiël 18:4 God spreekt

 • Want onze overtredingen zijn vele voor U, en onze zonden getuigen tegen ons; want onze overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij; het overtreden en het liegen tegen de HEERE, en het achterwaarts wijken van onze God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart./
 • Ziet, alle zielen zijn van MIJ, gelijk de zielen van de vaders, alzo ook de zielen van de zonen zijn van MIJ; de ziel die zondigt, die zal sterven.

Psalm 106:39

 • En deze verontreinigen zich door hun werken, en hebben gehoereerd door hun daden.

Openbaring 21:8

 • De kleinmoedige, en ongelovige, en gruwelijke, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en AL de LEUGENAARS, is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en zwavel; hetwelk is de tweede dood.

Wijze raad van God, is het volgende vers:

Kolossenzen 3:2

 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op de aarde zijn.

 

 

 

Talen zullen ophouden.

Na Noach, begon de aarde zich weer te vullen met het mensengeslacht. Er was nog steeds één taal. Mensen hebben het vermogen door de kennis van het goed en het kwaad, om dingen uit te vinden, dus bouwden de mensen een stad en een toren. Een toren, die te hoog was voor die tijd.

Genesis 11:5-9

 • Toen daalde de HEERE neer, om de stad en de toren te bezien, die de mensenkinderen bouwden.
 • En de HEERE zei: ziet, zij zijn één volk, en hebben één taal, en dit beginnen zij te doen. Wel, nu zal niets van wat zij wellicht van plan zijn te doen, onbereikbaar voor hen zijn.
 • Kom aan, laat Ons neerdalen, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een ieder zijn taal van hun naaste niet verstaan zullen.
 • Alzo verstrooide de HEERE hen vanaf daar over de gehele aarde, en zij hielden op te bouwen.
 • Daarom noemde men haar naam Babel; want vanaf daar verwarde de HEERE de taal van de aarde, en vanaf daar  verstrooide de HEERE hen over de gehele aarde.
1 Korinthe 13:8 …..; hetzij talen (tongen), zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden.

Sommige valse leraars, zeggen dat de tongen taal zal ophouden. Bedoelen zij dit de taal van Gods Geest? Of is het meer de taal, die velen talen was geworden, bij de toren van Babel?

Gods taal zal nooit ophouden! Dus het is zéér aannemelijk dat het gaat om de vele menselijke talen op aarde. Wanneer de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde is gearriveerd, zal er weer één taal zijn, zoals vóór de verwarring bij Babel.

De kennis (in dezelfde regel), zal teniet gedaan worden. Welke kennis? De kennis van het goed en het kwaad, die Adam en Eva aangenomen hadden, waardoor de zonde en de dood in de wereld is gekomen.

Jesaja 65:17

 • Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.