Een nieuw schepsel geworden.

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet van God of de profetie te ontbinden, Ik ben niet gekomen, om te ontbinden, maar om die te vervullen.- Matthéüs 5:17

Matthéüs 5:19,20

  • Zo wie dan een van de minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo geleerd zal hebben, die zal als niets genaamd worden in het Koninkrijk van de hemelen; maar zo wie de geboden gedaan zal hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk van de hemelen.
  • Want Ik zeg u: indien uw gerechtigheid niet overvloediger is, dan de farizeeën en schriftgeleerden, dat gij het Koninkrijk van de hemelen geenszins zult ingaan.

Romeinen 6:4-7

  • Wij zijn dan met Christus begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijk Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden.
  • Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in gelijkheid van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde zouden navolgen.
  • Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

2 Korinthe 5:17-19

  • Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgaan, ziet, het is geheel nieuw geworden.
  • En al deze dingen zijn uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van verzoening gegeven heeft.
  • Want God was in Christus de wereld met ZICHZELF verzoenende, hun zonden hun niet toerekende; en heeft het woord van verzoening in ons gelegd.
Gezegend en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en Christus, en zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaar.- Openbaring 20:6

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *