Het Evangelie is een kracht.

Matthéüs 6:13/Markus 9:1

  • ….Want UW is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen./
  • En Jezus heeft gezegd: voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van deze, die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.
Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.- 1 Korinthe 15:43

Lukas 24:49/ Handelingen 1:8

  • En ziet, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij aangedaan zult zijn met kracht uit de hoogte./
  • Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot het uiterste van de wereld.
Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht van God tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de heiden.- Romeinen 1:16

1 Petrus 1:3-5

  • Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE naar ZIJN grote barmhartigheid ons heeft opnieuw laten geboren zijn, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood (Rom.6:3-5).
  • Tot een onverderfelijke, en onbevlekte, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.
  • Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Indien iemand spreekt, die spreekt de woorden van God; indien iemand dient, die dient als uit kracht, die God verleent; opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, WELKE toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.- 1 Petrus 4:11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *