Traditionele kerken zijn fout.

Niemand kan twee heren dienen; of hij zal te ene niet liefhebben en de ander aanhangen, of hij zal de ene liefhebben en de ander verachten; gij kunt niet God dienen en de geldgod.- Matthéüs 6:24

Een Gemeente van God, is een kerk van levende stenen. Geen stenen of houten gebouw, waar mensen samen komen om God te eren. Een Gemeente van God, is eenheid in de Geest. Toch zijn er velen kerken, die niet zo zijn, ze funcioneren meer als een spaarpot. Wat zegt God over bezorgt zijn, om bv de huur en dergelijke van een gebouw of persoonlijke dingen te kunnen bekostigen?

Matthéüs 6:31-33

  • Daarom weest niet bezorgd, …..
  • Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
  • Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en ZIJN gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Die naar het vlees zijn, bedenken wat het vlees is; maar wie naar de Geest zijn, bedenken wat de Geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.- Romeinen 8:5,6

De ware kerk, de Gemeente van God, hoe het functioneert:

Handelingen 2:44-47

  • En allen, die geloofden, waren eendrachtelijk bijeen, en hadden alle dingen gemeen; en zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden deze aan allen, naar elk wie wat nodig had.
  • En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid met hun harten; en prezen God, en hadden genade bij het gehele volk. En de HEERE deed dagelijks tot de Gemeente toe, die zalig werden.

Dit is slechts een voorbeeld, dat er geen ” scheve weegschaal” is in de Gemeente van God, geen rijke en arme, geen kloof tussen broeders of zusters.

Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt;….; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.- 1 Korinthe 12:13

Een ander aspect omtrent een ware levende kerk:

1 Korinthe 14:23-25

  • Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergadering is, en zij allen in tongen talen spraken, en enige onervaren of ongelovige inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig zijt?
  • Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of onervaren inkwam, die wordt door de leden overtuigd, en hij wordt door alle leden geoordeeld.
  • En alzo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar; en alzo, zal hij vallen op zijn aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk bij u is.

De ware kerk wordt gedefinieerd met eensgezindheid in de Geest van God, door Jezus Christus.

Op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstad van God in de Geest.- Efeze 2:22

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *