Geen genade of wel genade?

Matthéüs 24:24/Galaten 5:10

  • Er zullen valse christenen en valse leraars opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkoren (van de nauwe poort) zouden verleiden./
  • ….; maar die [valse leraars] u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.
Niet elke gelovige in Christus, zullen behouden worden, alleen degenen die de wil van God doen.- Matt.7:21-23

Romeinen 8:6-8/ Jacobus 4:4

  • Het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede; daarom zal het bedenken van het vlees vijandschap zijn tegen Gods wet, want het onderwerpt Gods wet niet; want het kan ook niet.
  • En wie in het vlees God aanbidden, kunnen Gods behaging niet krijgen./
  • …, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld, een vijandschap is tegen God? Zo wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
Degenen die zich rechtvaardig voorstelt, zijn gelijk de witgekalkte graven. Van buiten lijken zij rechtvaardig, van binnen verrot. (Matt.23:27)

Spreuken 28:13/ Johannes 7:24

  • Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen./
  • Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.
Er zullen valse leraars opstaan, die verderfelijke ketterijen invoeren zullen, en Jezus Christus daarmee verloochenen.- 2 Petrus 2:1

2 Timothéüs 3:5

  • Hebbende een gedaante van godvruchtigheid, maar die de kracht verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Da andere zijde van de medaillon:

Romeinen 4:7,8

  • Zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn, en welke zonden bedekt zijn ( door God); zalig is de man, welke de HEERE de zonden niet aanrekent.
Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding (Hand.2:38/Rom.6:4); over deze heeft de tweede dood geen macht,…..- Openbaring 20:6

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *