In waarde laten?

Matt.10:38

 • Wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mij niet waardig.

Matthéüs 10:7,8,11

 • Gaat heen en predikt: het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen.
 • Geneest de zieken, reinigt de besmetten; wekt op de doden; werpt de duivels uit. Gij hebt het gratis ontvangen, geeft het gratis./
 • En in welke stad of plaats gij zult komen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar weg gaat.

Matt.10:37/ Matt.25:40

 • Wie zijn vader of moeder liefheeft meer dan Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn zoon of dochter meer liefheeft dan Mij, is Mij niet waardig./
 • [ Wie in Christus is, is gekocht door Zijn bloed, hij is niet van zichzelf meer, maar van Christus. Zo wie zijn familie in het vlees meer liefheeft dan de minste broeder van Christus…..?]
 • En de Koning zal antwoorden (op de laatste dag) en tot hen zeggen: voorwaar, Ik zeg u: voor zovelen gij dit een van de minste Mijne broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Niet iedereen die in Jezus Christus gelooft, wordt waardig geacht. Geloven is niet geloven in een naam, maar in de Naam, de Autoriteit, de kracht van het Evangelie.

Efeze 4:1-7

 • Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping, door welke gij geroepen zijt; met alle onderworpenheid en zachtmoedigheid, met lijdzaamheid, verdragende elkander in de liefde; u te behouden in de eenheid van de Geest, door de band van vrede.
 • Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop; één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, DIE daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
 • Maar aan een ieder van ons (door de Heilige Geest) is de genade gegeven, naar de maat van de gaven van Christus.

Dus, wie is waardig?  Degenen die door de Geest zijn, niet de vleselijke christen.

Voorbeeld van Jezus en Paulus, om niet te denken dat iedereen waardig is.

Matt.23:33

 • Gij slangen, gij addergebroedsels! hoe zoudt gij de verdoemenis van het dodenrijk ontkomen?

Matthéüs 15:7-9/ Johannes 4:24

 • Gij dubbeltongige! wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
 • Dit volk nadert MIJ met hun mond, en eert MIJ met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van MIJ; doch tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden van mensen zijn./
 • God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in geest en waarheid.

Wie een andere Evangelie verkondigd, dan hetgeen in het Woord staat, of waarheden weglaat, is vervloekt! – Galaten 1:8,9

2 Timothéüs 3:5

 • hebbende een gedaante van godzaligheid {witgekalkte graven Matt.23:27}, maar die de kracht ervan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Een afkeer hebben van degenen die het Evangelie op menselijke ideeën zijn aan het navolgen, is niet: iedereen die in Jezus Christus gelooft, ontvangt de genade. Niet iedereen is dus waardig, en wanneer men zegt, dat je iedereen in hun waarde moet laten omtrent het geloof in Jezus Christus, is totaal onzinnig en belachelijk!

De wraak van God komt over de ongehoorzame christenen, die gelijk staan als de goddeloze.

Lees: 1 Timothéüs 5:8.

Wie lauw of een slappe geloof heeft in Christus, wordt uitgebraakt.

Beter is het te stoppen met geloven , of keihard ervoor te gaan, vurig zijn, dan een lauwe christen te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *