Bedroeft de Heilige Geest van God niet.

1 Johannes 4:6

 • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit herkennen wij de Geest van de Waarheid, en de geest van de dwaling.

1 Korinthe 10:15-17/ 12:13,14/ 5:7

 • Als tot verstandige spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg.
 • De drinkbeker van dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus?
 • Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen die ene brood deelachtig zijn./
 • Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij heidenen, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.
 • Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden./
 • Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Matthéüs 18:19,20

 • Wederom zeg Ik u: indien er twee van u overeenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Autoriteit, daar ben Ik in het midden van hen.

God houdt ervan dat wij één zijn in ZIJN Geest, door ZIJN Zoon Jezus Christus., een team-geest. Niet in mierenhopen van stenen gebouwen, die men kerken noemt, maar in onszelf, als levende stenen (1 Petrus 2:2-5/ Lukas 17:21)..

Moeten wij dan aan de onvervalste melk blijven sabbelen? Voor een tijd wel, maar niet een baby blijven, die de melk deelachtig blijft.

Hebreeën 5:12-14/ Johannes 14:26

 • Want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege de lange tijd, hebt opnieuw van node, dat men u leert, welke de eerste beginselen zijn de woorden van God; en gij zijt geworden, als die de melk van node heeft, en niet de vaste spijs.
 • Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord van gerechtigheid; want hij is een kind.
 • Maar de volwassenen is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot herkenning het goed en het kwaad./
 • Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Autoriteit, Die zal u alles leren, wat Ik u gezegd heb.

Efeze 4:30/ Markus 16:15/ Matthéüs 24:14

 • En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag van verlossing./
 • En Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen./
 • En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volkeren; en dan zal het einde komen.

Zo is het, en zo staat het. Bedroeft de Heilige Geest niet, om alleen maar kerkje te spelen. Gaat uit in de wereld, houdt bijeenkomsten bij u thuis, van huis tot huis, want de kerk bent uzelf. Als dat gebeurt, dan maakt u God blij!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *