Het Nieuwe Testament!

Lukas 22:1,15-18

 • En het feest van de opgezuurde broden, genaamd het pascha , was nabij.-
 • En Jezus heeft gezegd tot Zijn discipelen: Ik heb in hoge mate gewild, dit pascha met u te eten, eer dat Ik zal lijden; want Ik zeg u, dat Ik niet meer zal drinken en eten daarvan, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk van God.
 • En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, heeft Hij gezegd: neemt deze, en deelt het onder u.
 • Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de druiven van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God zal gekomen zijn.

Efeze 1:7-9,13,14

 • In God hebben wij de verlossing door Zijn Zoons bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van ZIJN genade; met welke HIJ overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van ZIJN wil, naar ZIJN welbehagen, hetwelk HIJ voorgenomen had in ZICHZELF (Jesaja 53).-
 • In Christus gij ook staat, nadat gij het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie voor uw zaligheid gehoord hebt; in Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest (Hand.2:38), de belofte van God; Die het onderpand is van de erfenis, tot de ontvangende verlossing, tot lof van Gods heerlijkheid.

Johannes 3:53

 • Jezus heeft tot hen gezegd: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: indien gij niet het vlees van de Zoon van God eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in u.

Romeinen 3:21-26

 • Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
 • Wij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid van God; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betaling door Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigheid gevende aan degene, die uit het geloof van Jezus Christus zijn.

Voor iedereen heeft Christus Zich overgegeven, naar de wil van God. Het was eigenlijk voor Israël, maar tot op vandaag, hebben zij niet gelooft dat Christus al gekomen is. Zij hebben zelfs de Zoon van God ter dood gebracht bij de Romeinen. Daarom zijn ook de heidenen bij God welkom. ( Lukas 14:16-24 is waarom)

Ezechiël 3:7-9

 • Maar het huis Israël wil naar u niet horen, omdat zij naar MIJ niet willen horen; want het gehele huis Israël is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.
 • Ziet, IK heb hun aangezicht stijf gemaakt tegen uw aangezichten, en hun voorhoofd stijf tegen uw voorhoofd.
 • Hun voorhoofd het IK gemaakt als een diamant, harde dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een weerspannig huis zijn.

Degenen die wel geloofd hebben, behoren hun oude leven vaarwel gezegd hebben, 180 graden omdraaien dus!

1 Korinthe 5:7,8

 • Zuivert dan de ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
 • Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem van het kwaad en de boosheid van ons oude leven, maar in de ongezuurde broden en wijn van oprechtheid en de waarheid.

Matthéüs 24:14

 • En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle natiën; en dan zal het einde komen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *