Wees geen schijnheilige.

Matthéüs 23:25

 • Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij dubbeltongige, want gij reinigt het buitenste van de drinkbeker, en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol van roof en buitensporigheid.

2 Petrus 2:1,2/ Matthéüs 23:26

 •  Er zijn ook valse profeten onder het volk (van Israël) geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen bedektelijk invoeren zullen, ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelf brengen; en velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de weg van de waarheid gelasterd zal worden./
 • Gij blinde farizeeër, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste van deze rein wordt.

2 Korinthe 5:17

 • Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Johannes 15:2/ Jakobus 4:8

 • Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt God weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt HIJ, opdat zij meer vrucht dragen./
 • Nadert tot God, en HIJ zal tot u naderen. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!

1 Johannes 1:6-10

 • Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met God hebben, en wij wandelen in duisternis, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
 • Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk God in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.
 • Indien wij onze zonden erkennen, God is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
 • Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij God tot een leugenaar, en ZIJN woord is niet in ons.

Efeze 2:8,9/4:4-6

 • Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat is niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken (van rechtvaardigheid), opdat niemand roemt./
 • …; één lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping; één Heere, één geloof, één doop, één HEERE  God en Vader van allen, DIE daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *