De waarheid maakt vrij.

Johannes 3: 19-21

 • En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
 • Want een ieder, die het kwade blijft navolgen, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
 • Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, want zij zijn in God gedaan.

Spreuken 28:13/ Psalm 32:5

 • Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en verlaat, zal barmhartigheid ontvangen./
 • Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: ik zal verklaring doen van mijn overtredingen voor de HEERE; en GIJ vergaf mij de ongerechtigheid mijne zonde.

Jezus zei tegen de Joden, wat ook voor alle mensen geldt, in Johannes 8 vers 31,32 :

 • Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Maar wat doen degenen die op de brede weg wandelen? Zij doen het op hun eigen manier God aanbidden, zij lasteren daarmee Gods wil en Woord.

Jezus heeft gezegd tot degenen die Zijn woord niet onderhouden het volgende:

Johannes 8:43,44

 • Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.
 • Gij zijt uit uw vader de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen; die is een mensenslachter van het begin af aan, en is in de waarheid niet staande gebleven (Ezech.28:13-15); want geen waarheid is in hem. Wanneer hij een leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen aard; want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.

Spreuken 28:10

 • Wie de oprechte doet dwalen op de kwade weg, zal zelf in zijn kuil vallen; maar de godvruchtige zullen het goede beërven.

Degenen die de smalle weg bewandelen, worden meestal geconfronteerd met degenen die de brede weg bewandelen. Daarom zijn er velen die de brede weg bewandelen, en zullen niet toestaan dat andere op de smalle zijn. Deze brede weg wandelaars zijn de natuurlijke, de Geest van God niet hebbende (1 Kor.2:12-16).

Romeinen 16:17,18

 • En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de gezonde leer, die gij door ons woord geleerd hebt, en wijkt af van zulke ijdel sprekers.
 • Want zulke onheilige dienen onze Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door zoete woorden en mooie praatjes de harten van de eenvoudigen.

Johannes 14:6/ 1 Korinthe 5:8

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij./
 • Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, ook niet in de zuurdesem van het kwaad en de boze, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en de waarheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *