Op de brede weg.

Lukas 13:24/Matthéüs 22:14/ 1 Korinthe 9:24

 • Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen./
 • Want velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren./
 • Weet gij niet, dat wie in de marathon lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs zal winnen? Loopt alzo, dat gij die moogt winnen.

Matthéüs 25:1-13 verteld ons een gelijkenis van vijf wijze en vijf dwaze maagden. De wijze hebben de lamp met de olie, de dwaze hebben de olie niet. Wie ervoor gaat, hebben de olie in voorraad, wie het niet zo nauw neemt, hebben de olie niet op voorraad.

Een vergelijking uit de Hebreeuwse Geschriften, Jeremia 24:1-10, waar het gaat over twee vijgenmanden, de ene had goede vijgen, de andere slechte vijgen.

vers 1a,2

 • De HEERE deed mij zien, en ziet, er waren twee vijgenmanden, gezet voor de tempel van de HEERE;-…
 • In de ene mand waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn; maar in de andere mand waren zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechtheid niet konden gegeten worden.

God zegt over de goede vijgen het volgende in vers 7

 • IK zal hun een hart geven om MIJ te kennen, dat IK de HEERE ben; en zij zullen MIJ tot een volk zijn, en IK zal hun tot een God zijn, want zij zullen zich tot MIJ met hun gehele hart bekeren.

Degenen die als goede vijgen worden gekenmerkt, hebben hun GEHELE  hart aan God gegeven.

De slechte vijgen, die niet hun gehele hart aan God gegeven hebben, zullen tot een vloek zijn.

Matthéüs 7:18,19

 • Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, ook een slechte boom geen goede vruchten.
 • Een iedere boom, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

We weten dat deze wereld in de macht van de goddeloze is, en dat de satan de heerser is van deze wereld. Wie niet hun gehele hart, aan God gegeven heeft, wie niet de nauwe poort is binnengegaan, wie niet de voorraad olie met de lamp heeft, komt in problemen wanneer de antichrist komt.

De brede weg christenen, maken zich niet druk, om anderen. Ze prediken niet, ze laten hun broeders en zusters die arm zijn links liggen, zij zeggen dat zij rijkdom vergaart hebben door zegeningen van God, zij zeggen de liefde te ervaren van Jezus, maar Jezus zegt wat anders:

Openbaring 3:17

 • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en betreurenswaardig, en arm, en blind, en naakt.

De brede weg christenen, hebben geen wortel in zich ( Matth.13:21)

Ze zullen de kracht niet hebben om pal tegenover de antichrist te staan, die door de satan beïnvloed wordt.

Openbaring 13:15-17

 • En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken zal, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden; en het maakt, dat het aan allen, kleine en grote, arme en rijke mensen, een merkteken wordt gegeven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.

Het getal van het beest, is 3x 6

Het laatste oordeel voor degenen, die niet in de categorie goede vijgen, goede boom, wijze maagd, nauwe poort, staan, rest alleen nog pijn en de dood.

Het oordeel over de antichrist en zijn rijk zal in duisternis vallen.

Openbaring 16:17,18

 • En de zevende Engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit de tempel van de hemelen, van de troon, zeggende: HET IS GESCHIED!
 • En er geschiedde stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot, hoedanig niet is geweest, sinds er mensen op aarde wonen, zo grote aardbeving.

2 Petrus 3:11

 • Aangezien dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *