Geloven is vertrouwen.

Spreuken 3:5,6

  • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op verstand niet.
  • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Het vertrouwen van Sadrach, Mesach en Abéd-nego.

Daniël 3: 15-27 verteld ons over Nebukadnézar, de koning van Babel, over de drie Hebreeuwse mannen, die de God van Israël op de eerste plaats hadden, in plaats van andere goden te aanbidden, ook al zou het hun dood kosten. Maar door hun geloof, werden ze behouden van het verterend vuur. Nebukadnézar had hun in een zevenmaal hetere oven geworpen, omdat zij, zijn afgodsbeeld niet wilde aanbidden. Maar wat zag Nebukadnézar?

vers 25,26

  • Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden van het vuur, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante van de vierde is gelijk als een Engelen zoon van God.
  • Toen naderde Nebukadnézar tot de deur van de oven van het brandende vuur, en antwoordde: gij Sadrach, Mesach en Abéd-nego, gij knechten van de Allerhoogste God! gaat uit en komt hier! Toen gingen Sadrach, Mesach en Abéd-nego uit het midden van het vuur.

Het vertrouwen van Petrus en zijn ongeloof:

Matthéüs 14:22-32

Toen de discipelen in een boot aan het varen waren, kwam Jezus tot hen, wandelend over het water. Toen Petrus Hem zag, zei hij:

vers 28-31

  • Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water.
  • En Jezus zei: Kom. En Petrus klom vanuit het schip, en wandelde op het water, om tot Hem te komen.
  • Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd, en wanneer hij begon te zinken, riep hij: Heere, behoud mij!
  • En Jezus, gelijk de hand uitstrekkende, greep hem aan, en zei tot Petrus: gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?

Jakobus 1:6 geeft ons aan om niet te twijfelen, want wie twijfelt is gelijk een baar van de zee, op en neer geworpen. [ zal het wel gaan of zal het niet gaan?]

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *